Általános szerződési feltételekhatálybalépés kezdete: 2022.01.28.

 

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

cégnév: CROSSSEC Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített elnevezése: CROSSSEC Solutions Kft.

székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)

fióktelepe: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. Tt. 319

cégjegyzékszáma: 01-09-867182

adószáma: 13143635-2-41

telefonszáma: +36206667894

email címe: info@crosssec.com

 

2. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTEK HATÁLYA

 

2.1  A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Szolgáltató által digitális tartalmakra terjed ki. A digitális tartalom megvásárlására vonatkozó szerződés (továbbiakban: Szerződés) megkötésével egyidejűleg a Felhasználó elfogadja a Szolgáltató mindenkor hatályos ÁSZF-ének rendelkezéseit.

 

2.2  A hatályos ÁSZF, valamint annak korábbi verzió a [https://crosssec.com/contents/adatvedelmi-dokumentumok-archivum/] honlapon kerülnek közzétételre.

 

2.3  A Szolgáltató egyoldalúan jogosult az ÁSZF (és a külön okiratba foglalt Adatvédelmi Tájékoztató) megváltoztatására. A módosított ÁSZF a módosítás hatályba lépését követően megkötött Szerződésekre alkalmazandó. A módosítást megelőzően megkötött Szerződésekre a Szerződés megkötésekor hatályos ÁSZF verzió az irányadó

 

3. SZERZŐDÉSKÖTÉS

 

3.1. A szerződéskötés lépései

 

A Felhasználó a kiválasztott digitális tartalom megrendelését az adott termék részletes adatait ismertető oldalon, a [Megrendelem] gombra kattintva rendelheti meg.

 

A megrendelés véglegesítéséhez a Felhasználónak el kell fogadnia az ÁSZF, és az Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit.

 

A megrendelést a Felhasználó a [Megrendelem] gomra kattintással tudja leadni. Ezen gomb megnyomásával a Felhasználó kifejezi a szerződéskötési szándékát azzal, hogy a felek között a Szerződés a sikeres fizetés lebonyolításával jön létre.

 

A Felhasználó elektronikus felületen keresztül megtett szerződési jognyilatkozatának megérkezését a Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja azzal, hogy a visszaigazolás még nem jelenti a Szerződés létrejöttét. A Szerződés a Szolgáltató által kiállított díjértesítő határidőben történő megfizetésével jön létre azzal, hogy a Szolgáltató a díj számláján való jóváírását követően állítja ki a számlát a Felhasználó által megadott adatok szerint. A megrendelés véglegesítése, teljesítése a díjbekérő pénzügyi rendezését követően történik meg.

 

3.2. Fizetés

 

A leadott megrendelésről a Szolgáltató email útján díjbekérőt küld a Felhasználó részére. A díjbekérőn szereplő összeg banki átutalással fizethető meg azzal, hogy a Felhasználó a közlemény rovatban a díjbekérő számát köteles feltüntetni.

 

A befizetést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül a Szolgáltató a digitális tartalmat elérhetővé tévő hozzáférést ad a Felhasználó részére.

 

Díjak módosítása: A Szolgáltató egyoldalúan jogosult a díjak módosítására, mely a módosítás hatályba lépése előtt megkötött Szerződéseket nem érinti.

 

Fizetési szolgáltatók: Amennyiben a Szolgáltató díjak megfizetéséhez külső fizetési szolgáltatást nyújtó cég (pl. SimplePay) szolgáltatásának igénybevételét biztosítja , úgy az ilyen fizetési szolgáltatást nyújtó cégek nem minősülnek a Szolgáltató alvállalkozójának, ugyanis az általuk nyújtott szolgáltatást a Felhasználó közvetlenül ezen szolgáltatóktól veszi igénybe. A fizetési szolgáltatást nyújtó társaság(ok) károkozó magatartásáért (különösen ideértve az adatok biztonságos kezelésének elmulasztásából eredő károkért) a Szolgáltató a felelősségét teljes egészében kizárja.

 

Számlázás: Amennyiben a jelen ÁSZF, avagy a felek között létrejött Szerződés eltérően nem rendelkezik, a Szolgáltató a Szerződés alapján fizetendő valamennyi díj és költség tekintetében a számlát elektronikus úton állítja ki.

 

Pénznem: a díjak magyar forintban (HUF) kerülnek meghatározásra.

 

ÁFA magánszemély/érvényes közösségi adószámmal nem rendelkező szervezet esetén: a megadott számlázási cím szerinti ország mindenkori adókulcsa szerinti ÁFA összeg kerül a szolgáltatási díj után felszámításra.

 

ÁFA Magyarországon kívüli székhelyű, érvényes közösségi adószámmal rendelkező szervezet esetén: a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján ÁFA felszámításra nem kerül.

 

ÁFA magyarországi székhellyel rendelkező szervezet esetén: a mindenkor hatályos magyar ÁFA kulcs szerinti adó kerül felszámításra.

 

3.3. A Szerződések tárolása

 

A megkötött Szerződésről a Szolgáltató email útján küld tájékoztatót a Felhasználó részére. A megkötött Szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:82. § (1) bekezdés b) pontja és 6:7. § alapján nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szerződést a Szolgáltató a Felhasználó részére utóbb nem teszi hozzáférhetővé, így annak lementése és megőrzése a Felhasználó feladata.

 

3.4. Hibák javítása

 

A megrendelés során megadott számlázási adatok javítását a Felhasználó e-mailben kérheti a penzugy@crosssec.com címre küldött levelében.

 

3.5. A szerződéskötés nyelve

 

A Szerződés magyar nyelven kerül megkötésre, továbbá a Szerződéssel kapcsolatos ügyintézésre, illetve eljárásra is kizárólag magyar nyelven kerülhet sor.

 

3.6. Egyszeri Szolgáltatás

 

A Szolgáltató által nyújtott digitális tartalom egyszeri szolgáltatásnak minősül, azaz a Szolgáltató kizárólag azért vállal felelősséget, hogy az által nyújtott digitális tartalom a teljesítés időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelel. A teljesítés időpontját követő jogszabályváltozásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, így különösen nem köteles a digitális tartalomnak a teljesítést követő frissítésére.

 

3.7. Digitális adattartalom

 

A megvásárolt tartalmak PDF fájlformátumban, a megadott emailcímre kerülnek kiküldésre. A PDF fájlok megnyitásához PDF olvasó szoftverre (Pl: Adobe Reader, Letöltés: https://get.adobe.com/hu/reader/ ) van szükség.

 

4. KAPCSOLATTARTÁS

 

4.1. A Szolgáltató a Felhasználó részére történő valamennyi értesítését a Felhasználó által megadott email címre küldi meg. Ilyen értesítés különösen a Felhasználó megrendelési kérelme befogadásának, ill. a szolgáltatás teljesítésének visszaigazolása, elektronikus számlázás esetén a számla megküldése.

 

4.2. A Felhasználó köteles az általa megadott elérhetőségi adatokban beállt változásokat a Szolgáltató részére haladéktalanul bejelenteni. A bejelentés megtörténtéig a korábbi elérhetőségi adatokra megküldött értesítéseket és dokumentumokat a felek szerződésszerű értesítéseknek, illetve szerződésszerűen kézbesített dokumentumnak tekintik. Az értesítés akkor is közöltnek tekintendő, amennyiben az a Szolgáltató rendszerén kívül bekövetkezett bármely okból (pl. Felhasználó levelezési rendszerének meghibásodása, levelek ún. Spam szűrése, stb.) nem érkezett meg a Felhasználóhoz.

 

4.3. Felek a Felhasználó email címéről érkező közléseket a Felhasználó közléseinek tekinti azzal, hogy a Felhasználó nem jogosult annak bizonyítására, hogy az email közlés nem tőle származott (mivel pl. jogosulatlan személy ahhoz hozzáfért). A Szolgáltató a Felhasználó részéről közléseket kizárólag a megadott értesítési email címen, ill. írásban fogad el. Amennyiben arra lehetőség áll fenn, úgy az értesítés értelemszerűen megtehető a szolgáltatási felületen keresztül is. Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás is e-mail-ben kérhető kizárólag a Felhasználó egyértelmű beazonosítását követően.

 

4.4. A tértivevényes küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a küldeményt a posta „címzett ismeretlen”, „cím nem azonosítható”, illetve „elköltözött” jelzéssel látta el. „Nem kereste” jelzéssel visszaérkezett iratot a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

 

5. SZELLEMI TULAJDONJOG

 

5.1. A Crosssec név és logó védjegyoltalom alatt áll, kizárólag a Szolgáltató kifejezett hozzájárulásával használható. A webshop grafikai megjelenése, a felhasználói felület, a honlapon közzétett fényképek, videók, hangok, ill. egyéb tartalom úgyszintén a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik. A Szolgáltató által használt szoftverek védelmét biztosító intézkedés megkerülése, avagy annak kísérlete szigorúan tilos és a Szerződés azonnali hatályú felmondását vonja maga után.

 

5.2. A Szolgáltató által nyújtott digitális tartalmak a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, melyek szerzői jogi védelem alatt állnak. A Szerződés megkötésével a Szolgáltató nem kizárólagos és nem átruházható engedélyt ad az általa összeállított digitális tartalmakra, mely engedély ugyanakkor nem terjed ki a tartalom többszörözésére, terjesztésére, nyilvánossághoz való bármilyen módon történő közvetítésére, avagy átdolgozásra. Tilos az olyan terjesztés, ill. közzététel, mely ingyenes vagy ahol harmadik személyektől ennek fejében ellenértéket követelnek meg, avagy amely a Szolgáltató jó hírnevének, és gazdasági érdekének csorbítására alkalmas.

 

5.3. A Felhasználó nem jogosult a szolgáltatás tárgyát képező digitális tartalmaknak a sajátjaként való feltüntetésére, valamint a Szolgáltató jogait feltüntető megjelölések törlésére, avagy módosítására. A Szolgáltató technikai intézkedéseket hozhat létre, és ezeket fenntarthatja abból a célból, hogy a digitális tartalmakhoz fűződő szerzői jogi jogait megvédje.

 

6. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS

 

6.1. A Szolgáltató weboldalon található információk és iránymutatások, továbbá az általa nyújtott digitális tartalmak célja az uniós adatvédelmi szabályok jobb megértése. A fentiek kizárólag útmutatásul szolgálhatnak, jogi kötőerővel az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkeznek, mely jogszabályok tekintetében társaságunk értelemszerűen nem jogosult kötelező érvényű értelmezést adni.

 

6.2. A Szolgáltató által adott tájékoztatások nem teljes körűek, az általános adatvédelmi rendelet, valamint a vonatkozó tagállami jogszabályok szabályozása részletesebb szabályokat is tartalmaz. A weboldalon mindenki által elérhető információkat a látogatók saját felelősségükre használják fel.

 

6.3. A Szolgáltató a szerződésszegésért fennálló felelősségét az adott szerződés szerinti ellenérték összegén felüli részben kizárja. A Szolgáltató nem köteles a Felhasználó elmaradt hasznának a megtérítésére, avagy harmadik személy vagyonában bekövetkezett károk megtérítésére. A jelen pont szerinti felelősségkorlátozás nem vonatkozik a Szolgáltató szándékos vagy súlyos gondatlansággal okozott Szerződésszegésére. A Szolgáltató felelőssége kizárt továbbá az olyan esetekben is, amennyiben az általa adott tájékoztatás ugyan önmagában helyes, de a Felhasználó által végzett tevékenység jellege alapján egyéb rendelkezések, illetve intézkedések megtétele is szükséges az általános adatvédelmi rendelet betartásához.

 

6.4. A Szolgáltató nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy az általános adatvédelmi rendelet számos olyan kötelezettséget ró az adatkezelőre és az adatfeldolgozókra, melyek önmagában szerződésbe foglalással, avagy egy tájékoztató szöveg megjelenítésével nem teljesíthetők. Az általános adatvédelmi rendelet ugyanis az adatkezelés jogszerűsége és az adatbiztonság biztosítása körében konkrét intézkedéseket vár el az érintettektől, mégpedig oly módon, hogy az adatvédelem beépített és alapértelmezett legyen. Vállalkozásként eltérők az adatkezelés jogalapjai, módja és eszközei, a kezelt adatok köre és jellege, így az általános útmutatók személyre szabást igényelhetnek.

 

7. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

7.1. Irányadó jog

 

A Szerződésre a magyar jog rendelkezései az irányadóak.

 

7.2. Viták rendezése

 

Felek megállapodnak, hogy bármely vita elbírálását, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, így különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek békés úton kísérelnek meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén Felek – értékhatártól függően – kikötik a Pécsi Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

7.3. Teljes Megállapodás

 

A Szerződés, valamint az ezek alapján átadásra kerülő bármely okirat alkotja a Felek között a Szerződésben foglalt tárgyban létrejött teljes megállapodást, és felváltja a Felek minden korábbi – írásbeli vagy szóbeli – megállapodását, megegyezését, tárgyalását és megbeszélését.

 

7.4. Átruházás

 

A Felek kijelentik, hogy a Szerződésből fakadó őket megillető jogok és őket terhelő kötelezettségek nem engedményezhetők és nem ruházhatók át, azonban a Szerződés a Felek jogutódjára is kötelező. A Felek vállalják, hogy jogutódlás esetén a Szerződést jogutód szervezeteikkel megfelelően meg- és elismertetik.

 

7.5. Joglemondás hiánya

 

Amennyiben valamely Fél bármely jogszabály, vagy a Szerződés alapján a másik Féllel szemben biztosított jogosultságát nem gyakorolja, vagy jogorvoslati lehetőségével nem él, vagy azzal késedelembe esik, úgy az nem érinti az adott jogot vagy jogorvoslati lehetőséget és nem minősül az ezen jog vagy jogosultság bármelyik későbbi időpontra vonatkozó megváltoztatásának, kizárásának vagy az arról való lemondásnak; kivéve, ha kógens jogszabály másképp rendelkezik. Bármely jogosultság vagy jogorvoslati lehetőség Fél általi teljes vagy részleges gyakorlása nem zárja ki az ezen vagy más jog vagy jogosultság későbbi gyakorlását; kivéve, ha a Szerződés vagy jogszabály másképp rendelkezik.

 

7.6. Módosítás

 

A Szerződés csak a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben írtak szerint jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására.

 

8. FOGYASZTÓKNAK SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

8.1. A Ptk. 8:1. § (1) bek. 3. pontja szerint fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Ennek következtében a gazdasági társaságok, illetve egyéb szervezetek nem minősülnek fogyasztónak. A fogyasztókat a kellékszavatossági, termékszavatossági, és jótállási jogokról, a panaszkezeléssel, illetve vitarendezési fórumokkal kapcsolatosan az alábbiak szerint tájékoztatjuk.

 

8.2. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv valamint a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a digitális tartalom szolgáltatása esetén a kellékszavatossági igények sajátos szabályairól
22. § (1) A fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, illetve a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést megszüntetni, ha
a) a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az a vállalkozásnak aránytalan többletköltséget eredményezne;
b) a vállalkozás a (2) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tett eleget;
c) ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
d) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
e) a vállalkozás nem vállalta a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a szolgáltatást szerződésszerűvé tenni.
(2) A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a vállalkozás – a fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel – köteles a teljesítést a hiba fogyasztó általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni.
(3) A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől függően a vállalkozás megválaszthatja a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját.
(4) Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével.
(5) Ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, az ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás nem volt szerződésszerű.
(6) Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
(7) Ha a vállalkozás digitális tartalmat szolgáltat, vagy digitális szolgáltatást nyújt, vagy erre kötelezettséget vállal, a fogyasztó pedig kizárólag személyes adatokat szolgáltat, vagy ilyen adatok szolgáltatását vállalja a vállalkozás részére, a fogyasztó jelentéktelen hiba fennállása esetén is jogosult a szerződést megszüntetni, azonban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását nem igényelheti.
(8) A fogyasztó szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.
23. § (1) Ha a vállalkozás a 17. § (1) és (2) bekezdése szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a fogyasztó köteles a vállalkozást felhívni a teljesítésre. Ha a fogyasztó felhívása ellenére a vállalkozás a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás késedelem nélküli vagy a felek által elfogadott póthatáridőn belüli szolgáltatását vagy nyújtását elmulasztja, a fogyasztó megszüntetheti a szerződést.
(2) A fogyasztó a vállalkozás teljesítésre való felhívása nélkül megszüntetheti a szerződést, ha
a) a vállalkozás a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás nyújtását nem vállalta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja szolgáltatni a digitális tartalmat, illetve nem fogja nyújtani a digitális szolgáltatást; vagy
b) a felek megállapodása alapján vagy a szerződéskötés körülményeiből nyilvánvaló, hogy a fogyasztó számára elengedhetetlen a meghatározott időpontban történő teljesítés, és a vállalkozás ezt elmulasztja.
(3) Ha a fogyasztó az (1) vagy (2) bekezdés szerint szünteti meg a szerződést, a 22. § (8) bekezdését és a 24-26. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

 

8.3. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

8.4. Jótállás

 

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás nem jótállás köteles, a fogyasztót jótállási jogok nem illetik meg.

 

8.5. Panaszkezelés

 

Amennyiben a Szolgáltatóval, avagy a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a fogyasztónak panasza van, úgy azokat a Szolgáltató az 1. pontban írt elérhetőségeken tudja fogadni. Kérjük ugyanakkor, hogy panaszukat az egyszerűbb ügyintézés érdekében lehetőség szerint email útján szíveskedjenek megküldeni.

 

8.6. Békéltető Testületek

 

Tájékoztatjuk arról, hogy fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. Az egyes békéltető testületek elérhetőségeit itt találja: https://bekeltetes.hu

 

8.7. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

 

Budapesti Békéltető Testület
székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.
email: bekelteto.testulet@bkik.hu
telefon: +36 (1) 488 21 31

 

8.8. Online Vitarendezés

 

Az online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban alternatív vitarendezésként lehetősége van az EU által létrehozott Online Vitarendezés honlap használatára is. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez. Az Online Vitarendezésről bővebben itt tájékozódhat: https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram