GDPR Promóciós játék – Játékszabály

Játékszabályzat

 

A Crosssec Solutions Kft. (székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. 2. em; cégjegyzékszám: 01-09-867182; továbbiakban: „Szervező”) által a Crosssec Solutions Kft. hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/crosssec) meghirdetett GDPR  promóciós játékban (a továbbiakban: „Játék”) való részvételre és a promóciós játék lebonyolítására a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”) foglalt feltételek alapján kerül sor.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat, továbbá hozzájárul személyes adatai kezeléséhez a jelen tájékoztatóban, illetve mellékletében meghatározott adatkezelési célokból.

A Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, annak szervezésében a Facebook semmilyen formában nem vesz részt, a promóciós játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, a Játékkal kapcsolatban adatkezelést nem végez, erre tekintettel teljeskörűen mentesül a Játékkal kapcsolatos valamennyi felelősség alól.

 

A Játékban résztvevő személyek

 

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel (továbbiakban: Résztvevő).

 

A Játékban nem vehetnek részt, továbbá a Játékból kizárásra kerülnek:

 • a Játék Szervezője,
 • a Játék Szervezőjével munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, vezető tisztségviselők és tulajdonosok, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói,
 • azok a személyek, akik a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket nem fogadják el,
 • azok a személyek, akik a Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy az eredményhirdetést megelőzően visszavonja,
 • azok a személyek, akik a Játék mentetét vagy eredményét bármilyen tisztességtelen módon befolyásolni próbálják,
 • azok a személyek, akik a Szervező megítélése alapján a Játékban való részvétel során tanúsított magatartásukkal (az általuk közzétett jogsértő tartalmakkal, kommentekkel, egyéb nyilatkozatokkal) sértik a Szervező jó hírnevét, jogos gazdasági érdekét vagy más személyek jogait. Az ilyen tartalmakat a Szervező előzetes értesítés nélkül jogosult törölni.

 

A Szervező jogosult a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megsértő Résztvevőt a Játékból előzetes értesítés nélkül kizárni.

 

A Résztvevő kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

 

A Játék időtartama

 

A Játék 2022. 03.01.13:30 és 2022. 03.25 13:30 között zajlik.

 

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a játékban nem vesznek részt.

 

Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek

 

A Játék a Szervező hivatalos Facebook oldalán kerül közzétételre.

 

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a Játék időtartama alatt a Szervező Facebook oldalán közzétett Promóciós játékról szóló posztban megjelölt jelentkezési űrlapot valós adataival kitöltse, a szükséges hozzájárulásokat megadja.

 

A nyeremény az űrlapot kitöltő Résztvevők között kerül kisorsolásra.

 

Egy vállalkozás csak egy alkalommal kerül Játékba, ugyanazon vállalkozás többszöri regisztrálása esetén – akár más személyek által is – csak az első alkalommal történt jelentkezés lesz érvényben. Ez alól kivételt jelent, ha a vállalkozás kapcsolattartója elfogadja a marketing célú megkeresésről és hírlevélküldésről szólóadatkezelési tájékoztatót, és ezzel hozzájárul az ajánlatokkal való megkereséshez. Ebben az esetben a vállalkozás duplán fog szerepelni a Résztvevők listájában.

 

A Játékban azok vehetnek részt, akik

 • Magyarországon székhellyel rendelkező, működő, bejegyzett vállalkozás tisztségviselője, tulajdonosa, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye (munkavállalója), vagy Magyarországon nyilvántartott egyéni vállalkozó.
 • Az általa képviselt vállalkozás árbevétele nem haladja meg a 4 Mrd forintot.

 

A nyeremény sorsolása, a nyertes értesítése

 

A nyeremény sorsolására a Játék időtartamának lejártát követően kerül sor.

 

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2022. 03. 31. 15:00.

 

A sorsolás időpontjában egy nyertes és három tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

 

A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye, a sorsolás nem nyilvános. A Szervező a sorsolást a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes algoritmus segítségével végzi.

 

A Szervező a sorsolásról jegyzőkönyvet készít.

 

A nyertes Résztvevőt a Szervező a játékra való jelentkezéskor kitöltött űrlapon megadott elérhetőségein keresi fel.

 

Abban az esetben, ha a Szervező a nyertes Résztvevőt a sorsolást követő 10 munkanapon belül nem éri el, a Résztvevő elveszíti a nyeremény átvételére való jogosultságát, és a helyébe a soron következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes értesítése a fent írtakkal egyezően történik.

 

A Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Résztvevő az általa megadott adatok pontatlansága miatt nem értesül a sorsolás eredményéről.

 

Nyeremény, a nyeremény átvétele vagy kézbesítése

A Résztvevők között az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:

 

 • 1 db GDPR honlapvizsgálat, piaci ára nettó 14 880 Ft

 

A szolgáltatás keretében átnézzük a weboldalát a “rendelet szemüvegén keresztül”, és egy jelentést készítünk az Ön számára az esetleges hibákról, eltérésekről vagy akár a megfelelőségről. A vizsgálat eredményét egy 3-5 oldalas dokumentumban küldjük meg a nyertes kapcsolattartó e-mail címére.

 

Nem vonható a játék hatálya alá kapcsolódó webáruház vagy közösségi média kapcsolatok, privát (nem céges) weboldalak vizsgálata.

 

A nyeremény készpénzre nem váltható és másra nem ruházható át.

 

A Szervező viseli a nyereménnyel kapcsolatos esetleges adófizetési kötelezettséget.

 

A nyereményhez kapcsolódó, a jelen Szabályzatban foglaltakon túl minden további esetleges költséget a nyertes Résztvevő köteles viselni.

 

A Szervező az előző pontban írtak szerinti kapcsolatfelvétel során kéri a vizsgálatnak alávetni kívánt weboldal címének megadását.

 

 

Záró rendelkezések

 

A Szervező felelősségének kizárása

 

A Szervező kizárja felelősségét a Résztvevőket érő alábbi okokból bekövetkező károk, költségek, veszteségek tekintetében:

 

 • a Résztvevők által tévesen, pontatlanul vagy hiányosan megadott adatok,
 • a Játék lebonyolítását megzavaró vagy lehetetlenné tevő technikai probléma,
 • a nyertes Résztvevővel történő kapcsolatfelvétel sikertelensége,
 • a nyeremény Szervezőnek fel nem róható okból történő sikertelen kézbesítése vagy a nyeremény átvételének Résztvevő általi elmulasztása.

A Szervező kizárja továbbá a Résztvevők által a Játékkal összefüggésben harmadik személyeknek okozott károkért és egyéb jogsértésekért való felelősségét.

 

A Szabályzat módosítása

 

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket, illetve a Játékot annak teljes időtartama alatt indokolt esetben egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse a Résztvevők megfelelő módon történő tájékoztatása mellett.

 

Irányadó szabályok

 

A Promóciós játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezések szerint történik. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, továbbá a Facebook Felhasználási feltételei, valamint a csoportokra, eseményekre és oldalakra vonatkozó szabályzatában foglalt rendelkezések irányadók.

 

A Szervező kijelenti, hogy a Promóciós játék nem áll a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alatt, az abban foglalt rendelkezéseket a Játékra nem kell alkalmazni.

 

A jelen Szabályzat a Játék teljes időtartama alatt elérhető az Crosssec Solutions Kft. weboldalán: https://crosssec.link/jatekszabaly-gdpr-promocios-jatek

 

Kelt: Pécs, 2022.év, 03.hónap 01. nap

 

Crosssec Solutions Kft.