Általános Szerződési Feltételek

Figyelem! Ez egy archív változat!

Az aktuális általános szerződési feltételek itt olvashatók

Korábbi verziók

Szerződési feltételek 2018.05.16-2022.01.27.
Szerződési feltételek 2018.02.19-2018.05.15.
Szerződési feltételek 2016.12.02-2018.02.18.
Szerződési feltételek 2015.10.19-2016.12.01

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

hatálybalépés kezdete: 2018.05.16.

 

I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA ÉS ELÉRHETŐSÉGE:

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a CROSSSEC Solutions Kft. (továbbiakban: Crosssec) által nyújtott szolgáltatásokra terjed ki (továbbiakban: Szolgáltatás). A regisztrációval, ill. szerződés megkötésével egyidejűleg a Felhasználó (mint megrendelő) elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit.

 

Crosssec egyoldalúan jogosult az ÁSZF (ill. a külön okiratba foglalt Adatvédelmi Tájékoztató) megváltoztatására, azzal, hogy a folyamatosan nyújtott szolgáltatásait igénybe vevő felhasználókat a Crosssec a változások hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően köteles erről email avagy a szolgáltatási felületen megjelenő jelzés útján értesíteni. A módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatás használata az ÁSZF (ill. Adatvédelmi Tájékoztató) módosítása kifejezett elfogadásának tekintendő. Amennyiben a Crosssec-et jogszabály vagy jogerős bírósági döntés kötelezi az ÁSZF vagy az Adatvédelmi Tájékoztató módosítására, úgy az értesítési határidő 30 napnál rövidebb is lehet. A folyamatosan nyújtott szolgáltatást igénybe vevő Felhasználót az értesítéstől a módosítások hatályba lépéséig terjedő időben azonnali hatályú felmondási jog illeti meg, feltéve, hogy a módosítás a Felhasználó által igénybe vett (szerződött) szolgáltatást érinti.

 

A mindenkori hatályos ÁSZF, valamint a korábbi, már hatályát vesztett feltételek a Crosssec weboldalán (www.crosssec.com) találhatóak meg.

 

II. REGISZTRÁCIÓ, SZERZŐDÉSKÖTÉS

 

A Crosssec bizonyos szolgáltatásainak értékesítését nem köti regisztrációhoz. Az értékesítés során használt webshop üzemeltetője a megrendelés teljesítésének érdekében begyűjti a Felhasználó adatait, amelyeket továbbít a Crosssec részére. A Felhasználó kérheti a webshop üzemeltetőjétől, hogy a megadott adatok alapján regisztrálja a webshop rendszerébe további vásárlások gyorsabb lefolytatása érdekében. Ezzel kapcsolatos szerződéskötés a webshop üzemeltetője és a Felhasználó között, a Crosssec-től függetlenül történik.

 

A Crosssec weboldalán történő megrendeléssel/regisztrációval szerződés (továbbiakban: Szerződés) jön létre a Felhasználó és a Crosssec között.

 

A Felhasználó kijelenti, hogy nagykorú, cselekvőképes személy, akinek szerződéskötési képessége nem áll korlátozás alatt. Amennyiben a szerződéskötés nem természetes személy nevében történik, úgy a regisztráció során eljáró személy egyidejűleg arról is nyilatkozik, hogy a szervezet képviseletére történő megfelelő felhatalmazás birtokában jár el, ill. az általa képviselt szervezet az ÁSZF-et elfogadja. Crosssec jogosult arra, hogy a Felhasználótól a szervezet beazonosításához szükséges dokumentumokat igényelje, így bekérje a szervezet vonatkozó nyilvántartásba történő bejegyzését, valamint a képviselő képviseleti jogosultságát igazoló okiratokat.

 

Amennyiben a nem természetes személy Felhasználó érvényes adószámmal nem rendelkezik (akár azért, mivel azt felfüggesztik vagy törlik), úgy a Crosssec 3 napos póthatáridőt tűző felszólítást küld ki, melynek eredménytelensége esetén jogosult a szerződéstől egyoldalúan, azonnali hatállyal elállni.

 

A szerződéskötéssel egyidejűleg a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a szerződéskötés során megadott adatokat a Crosssec a Szolgáltatás nyújtása és a fizetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének végrehajtása céljából a Szerződés fennállása alatt tárolja, ill. kezelje. Amennyiben a Szerződés megszűnését követően Felhasználónak díjhátraléka áll fenn, úgy a Crosssec e díjhátralék kiegyenlítéséig a Szerződés megszűnését követően is jogosult a fent említett adatok kezelésére. Az adatkezelésre vonatkozó részletszabályokat a mindenkor hatályos Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

 

Felhasználó köteles a megadott adatokban beállt valamennyi változásról a Crosssec-et haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztét követő legkésőbb 3 munkanapon belül értesíteni. A regisztráció során megadott adatok – különösen a felhasználói név és a jelszavak – megőrzéséről és illetéktelenektől való távoltartásáról a Felhasználó is köteles gondoskodni. Ezen adatok elvesztéséért vagy illetéktelenekhez való kerüléséért a Crosssec felelősséget nem vállal. Amennyiben a Felhasználó észleli, hogy a fiókjának biztonsága sérült vagy a bejelentkezéshez szükséges adatai veszélybe kerültek, úgy köteles erről a Crosssec-et haladéktalanul értesíteni, a késedelmes értesítésből fakadó károkért való felelősség a Felhasználót terheli.

 

2.1. Elektronikus úton történő, automatizált szerződéskötésre vonatkozó szabályok:

 

 

Amennyiben egy szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szerződéskötés elektronikus felületen (azaz a Crosssec honlapján) keresztül automatizált módon történik, úgy az alábbi szabályok kerülnek alkalmazásra.

 

  • Az elektronikus felületen megtalálható rovatok kitöltésével és azok jóváhagyásával a Felhasználó szerződési jognyilatkozatot tesz;
  • A szerződési jognyilatkozat végleges benyújtása előtt a Crosssec egy áttekintő felületet biztosít annak érdekében, hogy az elküldés előtt az adatbeviteli hibák javíthatók legyenek. Az adatösszesítő felületről a javítások, változtatások érdekében biztosított a visszalépés lehetősége;
  • A Felhasználó elektronikus felületen keresztül megtett szerződési jognyilatkozatának megérkezését a Crosssec haladéktalanul visszaigazolja azzal, hogy a visszaigazolás még nem jelenti a szerződés létrejöttét;
  • A Crosssec a Felhasználó jognyilatkozatának megérkezését követően legkésőbb 5 munkanapon belül visszaigazolja (vagy elutasítja) a szerződés létrejöttét. A szerződés, tehát a korábbi megrendelések részletei a későbbiek során a szolgáltatási felületen keresztül is elérhetőek lesznek.
  • A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre
  • A Felhasználó a szerződés megkötésekor nyilatkozik az Adatvédelmi Tájékoztató és a jelen ÁSZF megismeréséről és elfogadásáról.

2.2. Email útján történő szerződéskötés:

 

A II. pontban rögzített, a Crosssec-nél regisztrációhoz nem kötött szolgáltatás igénybe vétele esetén a vásárló kérheti rendelésének manuális rögzítését úgy, hogy a rendelését e-mail-ben megküldi a Crosssec részére, megadva a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat (szolgáltatás(ok) pontos megnevezése, darabszáma, Ügyfél neve, cégnév, lakcím/székhely, adószám, e-mail cím). A megrendelés manuális rögzítését követően a szokásos ügymenet alapján folytatódik a vásárlás folyamata.

 

A 2.1. pontban írt rendelkezések nem érintik azon esetkört, amikor a felhasználó email útján (ide értve a Crosssec által üzemeltetett honlapról közvetlenül elküldött emailt is) keresi meg árajánlat kéréssel a Crosssec-et. Ez esetben a Crosssec a Felhasználó által megadott email címre megküldi a szerződéskötési ajánlatát azzal, hogy az ajánlati kötöttség ideje 15 nap. Amennyiben a Felhasználó a Crosssec így megküldött ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszaigazolja, úgy a szerződés a felek között létrejön azzal, hogy a szerződés hatályba lépésének további feltétele az első szerződéses díjazás teljesítése.

 

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

 

3.1. Díjfizetési időszakok:

 

Az egyes szolgáltatás csomagok – amennyiben az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályok eltérően nem rendelkeznek – egyszeri díj előre megfizetésével érhetők el.

 

A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja alapján a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát. [elállási/felmondási jog] Teljesítésnek tekintendő a vásárolt tartalom(ak) esetén az egyedi letöltési azonosító vásárlónak történő megküldése, melyről a továbbiakban a vásárolt tartalom elérhető.

 

3.2. Díjfizetés esedékessége:

 

A Crosssec szolgáltatás(ok) webshopon keresztül érhetők el, amelyet bankkártyás fizetéssel vagy utalással lehet rendezni. A pénzügyi rendezés a szolgáltatás igénybe vételének feltétele. Részletfizetésre nincs lehetőség.

 

A számla elektronikus formában, e-mail-ben kerül kiküldésre a Megrendelőnek, amint a pénzügyi teljesítés megjelenik a Crosssec pénzügyi rendszerében.

 

3.3. Díjak Módosítása

 

A Crosssec egyoldalúan jogosult a szolgáltatási díj módosítására, mely a módosítás hatályba lépése előtt megkötött szerződéseket nem érinti.

 

3.4. Fizetési halasztás kérése

 

Fizetés halasztására és részletfizetésre nem nyújt lehetőséget a Szolgáltató.

 

3.5. Felmondás

 

A szolgáltatási szerződés, avagy az ÁSZF rendelkezéseinek megsértése esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye feltéve, hogy a szerződésszegés elhárítására a másik fél legalább 3 (három) munkanapos határidő mellett felszólításra került, és a szerződésszegést ezen határidőn belül sem hárította el.

 

3.6. Fizetési szolgáltatók

 

Amennyiben a Crosssec a díjak megfizetéséhez külső fizetési szolgáltatást nyújtó cég szolgáltatásának igénybevételét biztosítja , úgy az ilyen fizetési szolgáltatást nyújtó cégek nem minősülnek a Crosssec alvállalkozójának, ugyanis az általuk nyújtott szolgáltatást a Felhasználó közvetlenül ezen szolgáltatóktól veszi igénybe. A fizetési szolgáltatást nyújtó társaság(ok) károkozó magatartásáért (különösen ide értve az adatok biztonságos kezelésének elmulasztásából eredő károkért) a Crosssec a felelősségét teljes egészében kizárja.

 

3.7. Számlázás:

 

Amennyiben a jelen ÁSZF, avagy a Felek között létrejött szerződés eltérően nem rendelkezik, a Crosssec a szerződés alapján fizetendő valamennyi díj és költség tekintetében a számlát elektronikus úton állítja ki.

 

A számlázás és a szolgáltatás akkor teljesíthető, ha a Felhasználó a fizetéskor megadott instrukciók alapján jár el. (pl. utalásos teljesítés esetén a Megrendelési számot feltüntetni az utalás közleményében) A pénzügyi teljesítést követően a Crosssec 3 munkanapon belül vállalja a szolgáltatás teljesítését és a pénzügyi dokumentáció megküldését a Megrendelő felé.

 

3.8. Pénznem:

 

A Crossssec a szolgáltatási díjait HUF pénznemben határozza meg.

 

3.9. ÁFA:

 

Magánszemély/érvényes közösségi adószámmal nem rendelkező szervezet esetén: a megadott számlázási cím szerinti ország mindenkori adókulcsa szerinti ÁFA összeg kerül a szolgáltatási díj után felszámításra.

 

Szervezet: Magyarországon kívüli székhelyű,  érvényes közösségi adószámmal rendelkező szervezet esetén a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján ÁFA felszámításra nem kerül.

 

Magyarországi székhellyel rendelkező szervezet: a mindenkor hatályos magyar ÁFA kulcs szerinti adó kerül felszámításra.

 

VI. KAPCSOLATTARTÁS:

 

Crosssec a Felhasználó részére történő valamennyi értesítését a Felhasználó által megadott email címre küldi meg. Ilyen értesítés különösen a Felhasználó megrendelési kérelme befogadásának, ill. a szolgáltatás teljesítésének visszaigazolása, elektronikus számlázás esetén a számla megküldése, felmondási nyilatkozat küldése, az ÁSZF avagy az Adatvédelmi Tájékoztató módosításának bejelentése, stb.

 

Felhasználó köteles az általa megadott elérhetőségi adatokat naprakészen kezelni, és az abban beállt változásokat haladéktalanul bejelenteni. A bejelentés megtörténtét követő munkanap 24-ik órájáig a korábbi értesítési címre történő közléseket a Felek joghatályos közlésnek tekintik. Az értesítés akkor is közöltnek tekintendő, amennyiben az a Crosssec rendszerén kívül bekövetkezett bármely okból (pl. Felhasználó levelezési rendszerének meghibásodása, levelek ún. Spam szűrése, stb.) nem érkezett meg a Felhasználóhoz.

 

Felek a Felhasználó email címéről érkező közléseket a Felhasználó közléseinek tekinti azzal, hogy a Felhasználó nem jogosult annak bizonyítására, hogy az email közlés nem tőle származott (mivel pl. jogosulatlan személy ahhoz hozzáfért). Crosssec a Felhasználók részéről közléseket kizárólag a megadott értesítési email címen, ill. írásban fogad el. Amennyiben arra lehetőség áll fenn, úgy az értesítés értelemszerűen megtehető a szolgáltatási felületen keresztül is.

 

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás is e-mail-ben kérhető kizárólag a Felhasználó egyértelmű beazonosítását követően.

 

V. SZELLEMI TULAJDONJOGI VÉDELEM

 

A Crosssec által kifejlesztett szoftverek, számítógépes programok, illetve a megvásárolható digitális tartalmak a Crosssec szellemi tulajdonát képezik, melyek szerzői jogi védelem alatt állnak. Az alkalmazások, illetve a számítógépes felhasználói felület és egyéb Szolgáltatás használatához szükséges számítógépes programok frissítését, fejlesztését a Crosssec a Felhasználó külön engedélye nélkül végzi.

 

A Crosssec név és logó védjegyoltalom alatt áll, kizárólag a Crosssec kifejezett hozzájárulásával használható. Továbbá a Szolgáltatás grafikai megjelenése, a felhasználói felület, a weboldalon és Crosssec alkalmazásokban közzétett fényképek, videók, hangok, ill. egyéb tartalom úgyszintén a Crosssec szellemi tulajdonának részét képezik függetlenül attól, hogy a lajstromba vétel (így különösen a formatervezési mintaoltalom megszerzése) megtörtént-e. A Crosssec által használt szoftverek védelmét biztosító intézkedés megkerülése, avagy annak kísérlete szigorúan tilos és a szerződés azonnali hatályú felmondását vonja maga után.

 

A szolgáltatás hátterét jelentő digitális tartalom szerzői jogi védelem alatt áll azzal, hogy a Crosssec rendelkezik annak felhasználási jogai felett. A Szerződés megkötésével a Crosssec nem kizárólagos és nem átruházható engedélyt ad az általa összeállított digitális tartalmakra, mely engedély ugyanakkor nem terjed ki a tartalom többszörözésére, terjesztésére, nyilvánossághoz való bármilyen módon történő közvetítésére, avagy átdolgozásra. Tilos az olyan terjesztés, ill. közzététel, mely ingyenes vagy ahol harmadik személyektől ennek fejében ellenértéket követelnek meg, avagy amely a Crosssec jó hírnevének, és gazdasági érdekének csorbítására alkalmas.

 

VI. JOGHATÓSÁG, ALKALMAZANDÓ JOG

 

A Szerződésben, ill. a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai az irányadók. A Szerződésből fakadó vitás kérdések esetére felek kikötik – értékhatártól függően – a Pécsi Járásbíróság, ill. a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

VII. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS

 

A CROSSSEC weboldalon található információk és iránymutatások, továbbá az általa nyújtott szolgáltatások célja az uniós adatvédelmi szabályok jobb megértése. Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy a fentiek kizárólag útmutatásul szolgálhatnak, jogi kötőerővel az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezik, mely jogszabály kötelező érvényű értelmezése az Európai Unió Bíróságának kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az általános adatvédelmi rendelet gyakorlati alkalmazása még nem kezdődött meg, így az ezzel kapcsolatos álláspontok, ill. a rendelet gyakorlati értelmezése módosulhat. A tájékoztatások nem teljes körűek, az általános adatvédelmi rendelet valamint a vonatkozó tagállami jogszabályok szabályozása részletesebb szabályokat is tartalmaz. A weboldalon mindenki által elérhető információkat a látogatók saját felelősségükre használják fel. A CROSSSEC a szerződésszegésért fennálló felelősségét az adott szerződés szerinti ellenérték összegén felüli részben kizárja. A CROSSSEC felelőssége kizárt továbbá az olyan esetekben is, amennyiben az általa adott tájékoztatás ugyan önmagában helyes, de az ügyfél által végzett tevékenység jellege alapján egyéb rendelkezések ill. intézkedések megtétele is szükséges az általános adatvédelmi rendelet betartásához.

 

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy az általános adatvédelmi rendelet számos olyan kötelezettségeket ró az adatkezelőkre és adatfeldolgozókra, melyek önmagában szerződésbe foglalással, avagy egy tájékoztató szöveg megjelenítésével nem teljesíthetők. A rendelet ugyanis az adatkezelés jogszerűsége és az adatbiztonság biztosítása körében konkrét intézkedéseket vár el az érintettektől, mégpedig oly módon, hogy az adatvédelem beépített és alapértelmezett legyen. Vállalkozásként eltérők az adatkezelés jogalapjai, módja és eszközei, a kezelt adatok köre és jellege, így az általános útmutatók személyre szabást igényelhetnek.