Általános Szerződési Feltételek

Figyelem! Ez egy archív változat!

Az aktuális általános szerződési feltételek itt olvashatók

Korábbi verziók

Szerződési feltételek 2016.12.02
Szerződési feltételek 2015.10.19

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

hatálybalépés kezdete: 2018.02.19.

I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA ÉS ELÉRHETŐSÉGE:

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a CROSSSEC Solutions Kft. (továbbiakban: Crosssec) által nyújtott szolgáltatásokra terjed ki (továbbiakban: Szolgáltatás). A regisztrációval, ill. szerződés megkötésével egyidejűleg a Felhasználó (mint megrendelő) elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit.

Crosssec egyoldalúan jogosult az ÁSZF (ill. a külön okiratba foglalt Adatvédelmi Tájékoztató) megváltoztatására, azzal, hogy a Crosssec adatbázisába regisztrált felhasználók a változások hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően köteles erről a Felhasználót email avagy a szolgáltatási felületen megjelenő jelzés útján értesíteni. A módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatás használata az ÁSZF (ill. Adatvédelmi Tájékoztató) módosítása kifejezett elfogadásának tekintendő. Amennyiben a Crosssec-et jogszabály vagy jogerős bírósági döntés kötelezi az ÁSZF vagy az Adatvédelmi Tájékoztató módosítására, úgy az értesítési határidő 30 napnál rövidebb is lehet. Felhasználót az értesítéstől a módosítások hatályba lépéséig terjedő időben azonnali hatályú felmondási jog illeti meg, feltéve, hogy a módosítás a Felhasználó által igénybe vett (szerződött) szolgáltatást érinti.

A mindenkori hatályos ÁSZF, valamint a korábbi, már hatályát vesztett feltételek a Crosssec weboldalán (www.crosssec.com) találhatóak meg.

II. REGISZTRÁCIÓ, SZERZŐDÉSKÖTÉS

 

A Crosssec bizonyos szolgáltatásainak értékesítését nem köti regisztrációhoz. Az értékesítés során használt webshop üzemeltetője a megrendelés teljesítésének érdekében begyűjti a Felhasználó adatait, amelyeket továbbít a Crosssec részére. A Megrendelő kérheti a webshop üzemeltetőjétől, hogy a megadott adatok alapján regisztrálja a webshop rendszerébe további vásárlások gyorsabb lefolytatása érdekében. Ezzel kapcsolatos szerződéskötés a webshop üzemeltetője és a Megrendelő között, a Crosssec-től függetlenül történik.

A vásárlás során megadott adatok a Crosssec-nél megőrzésre kerülnek a 2000. évi C törvény (169. §) iratmegőrzési rendelkezései alapján. A megőrzési idő alatt a Crosssec felhasználhatja a megadott adatokat a szolgáltatás teljesítésével (e-mailben kiküldeni a megvásárolt szolgáltatásokat), számlázási ügyintézésekkel, illetve marketing célú felkeresésekkel kapcsolatosan.

A Crosssec weboldalán történő regisztrációval szolgáltatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jön létre a Felhasználó és a Crosssec között.

A Felhasználó kijelenti, hogy nagykorú, cselekvőképes személy, akinek szerződéskötési képessége nem áll korlátozás alatt. Amennyiben a szerződéskötés nem természetes személy nevében történik, úgy a regisztráció során eljáró személy egyidejűleg arról is nyilatkozik, hogy a szervezet képviseletére történő megfelelő felhatalmazás birtokában jár el, ill. az általa képviselt szervezet az ÁSZF-et elfogadja. Crosssec jogosult arra, hogy a Felhasználótól a szervezet beazonosításához szükséges dokumentumokat igényelje, így bekérje a szervezet vonatkozó nyilvántartásba történő bejegyzését, valamint a képviselő képviseleti jogosultságát igazoló okiratokat.

Amennyiben a nem természetes személy Felhasználó érvényes adószámmal nem rendelkezik (akár azért, mivel azt felfüggesztik vagy törlik), úgy a Crosssec 3 napos póthatáridőt tűző felszólítást küld ki, melynek eredménytelensége esetén jogosult a szerződéstől egyoldalúan, azonnali hatállyal elállni.

A szerződéskötéssel egyidejűleg a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a szerződéskötés során megadott adatokat a Crosssec a Szolgáltatás nyújtása és a fizetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének végrehajtása céljából a Szerződés fennállása alatt tárolja, ill. kezelje. Amennyiben a Szerződés megszűnését követően Felhasználónak díjhátraléka áll fenn, úgy a Crosssec e díjhátralék kiegyenlítéséig a Szerződés megszűnését követően is jogosult a fent említett adatok kezelésére. Az adatkezelésre vonatkozó részletszabályokat a mindenkor hatályos Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

Felhasználó köteles a megadott adatokban beállt valamennyi változásról a Crosssec-et haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztét követő legkésőbb 3 munkanapon belül értesíteni. A regisztráció során megadott adatok – különösen a felhasználói név és a jelszavak – megőrzéséről és illetéktelenektől való távoltartásáról a Felhasználó is köteles gondoskodni. Ezen adatok elvesztéséért vagy illetéktelenekhez való kerüléséért a Crosssec felelősséget nem vállal. Amennyiben a Felhasználó észleli, hogy a fiókjának biztonsága sérült vagy a bejelentkezéshez szükséges adatai veszélybe kerültek, úgy köteles erről a Crosssec-et haladéktalanul értesíteni, a késedelmes értesítésből fakadó károkért való felelősség a Felhasználót terheli.

2.1. Elektronikus úton történő, automatizált szerződéskötésre vonatkozó szabályok:

 

Amennyiben egy szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szerződéskötés elektronikus felületen (azaz a Crosssec honlapján) keresztül automatizált módon történik, úgy az alábbi szabályok kerülnek alkalmazásra.

  • Az elektronikus felületen megtalálható rovatok kitöltésével és azok jóváhagyásával a Felhasználó szerződési jognyilatkozatot tesz;
  • A szerződési jognyilatkozat végleges benyújtása előtt a Crosssec egy áttekintő felületet biztosít annak érdekében, hogy az elküldés előtt az adatbeviteli hibák javíthatóak legyenek. Az adatösszesítő felületről a javítások, változtatások érdekében biztosított a visszalépés lehetősége;
  • A Felhasználó elektronikus felületen keresztül megtett szerződési jognyilatkozatának megérkezését a Crosssec haladéktalanul visszaigazolja azzal, hogy a visszaigazolás még nem jelenti a szerződés létrejöttét;
  • A Crosssec a Felhasználó jognyilatkozatának megérkezését követően legkésőbb 5 munkanapon belül visszaigazolja (vagy elutasítja) a szerződés létrejöttét. A szerződés, tehát a korábbi megrendelések részletei a későbbiek során a szolgáltatási felületen keresztül is elérhetőek lesznek.
  • A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre
  • A Felhasználó a szerződés megkötésekor nyilatkozik az Adatvédelmi Tájékoztató és a jelen ÁSZF megismeréséről és elfogadásáról.

2.2. Email útján történő szerződéskötés:

 

A II. pontban rögzített, a Crosssec-nél regisztrációhoz nem kötött szolgáltatás igénybe vétele esetén a vásárló kérheti rendelésének manuális rögzítését úgy, hogy a rendelését e-mail-ben megküldi a Crosssec részére, megadva a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat (szolgáltatás(ok) pontos megnevezése, darabszáma, Ügyfél neve, cégnév, lakcím/székhely, adószám, e-mail cím). A megrendelés manuális rögzítését követően a szokásos ügymenet alapján folytatódik a vásárlás folyamata.

A 2.1. pontban írt rendelkezések nem érintik azon esetkört, amikor a felhasználó email útján (ide értve a Crosssec által üzemeltetett honlapról közvetlenül elküldött emailt is) keresi meg árajánlat kéréssel a Crosssec-et. Ez esetben a Crosssec a Felhasználó által megadott email címre megküldi a szerződéskötési ajánlatát azzal, hogy az ajánlati kötöttség ideje 15 nap. Amennyiben a Felhasználó a Crosssec így megküldött ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszaigazolja, úgy a szerződés a felek között létrejön azzal, hogy a szerződés hatályba lépésének további feltétele az első szerződéses díjazás teljesítése.

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

3.1. Díjfizetési időszakok:

 

Az egyes szolgáltatás csomagok – amennyiben az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályok eltérően nem rendelkeznek – egyszeri díj előre megfizetésével érhetők el.

A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29-es paragrafusa alapján a Crosssec által nyújtott szolgáltatások esetében a Megrendelőt elállási jog nem illeti meg.
A 29. paragrafus 2.i. bekezdése alapján és a 29. paragrafus 2.m. bekezdése alapján a vásárló tudomásul veszi, hogy a gdpr.crosssec.com weboldalon üzemeltett webshopból vásárolt digitális tartalom(ak) esetén a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát. Teljesítésnek tekintendő a vásárolt tartalom(ak) esetén az egyedi letöltési azonosító vásárlónak történő megküldése, melyről a továbbiakban a vásárolt tartalom elérhető.

3.2. Díjfizetés esedékessége:

 

A Crosssec szolgáltatás(ok) webshopon keresztül érhetők el, amelyet bankkártyás fizetéssel vagy utalással lehet rendezni. A pénzügyi rendezés a szolgáltatás igénybe vételének feltétele.
A szolgáltatás e-mail-ben kerül kiküldésre a Megrendelőnek, amint a pénzügyi teljesítés megjelenik a Crosssec pénzügyi rendszerében.

Részletfizetésre nincs lehetőség.

3.3. Díjak Módosítása

 

A Crosssec egyoldalúan jogosult a szolgáltatási díj módosítására

3.4. Fizetési halasztás kérése

 

Fizetés halasztására és részletfizetésre nem nyújt lehetőséget a Szolgáltató.

3.5. Felmondás

 

A szolgáltatási szerződés, avagy az ÁSZF rendelkezéseinek megsértése esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye feltéve, hogy a szerződésszegés elhárítására a másik fél legalább 3 (három) munkanapos határidő mellett felszólításra került, és a szerződésszegést ezen határidőn belül sem hárította el.

3.6. Fizetési szolgáltatók

 

Amennyiben a Crosssec a díjak megfizetéséhez külső fizetési szolgáltatást nyújtó cég szolgáltatásának igénybevételét biztosítja (pl. ), úgy az ilyen fizetési szolgáltatást nyújtó cégek nem minősülnek a Crosssec alvállalkozójának, ugyanis az általuk nyújtott szolgáltatást a Felhasználó közvetlenül ezen szolgáltatóktól veszi igénybe. A fizetési szolgáltatást nyújtó társaság(ok) károkozó magatartásáért (különösen ide értve az adatok biztonságos kezelésének elmulasztásából eredő károkért) a Crosssec a felelősségét teljes egészében kizárja.

3.7. Számlázás:

 

Amennyiben a jelen ÁSZF, avagy a Felek között létrejött szerződés eltérően nem rendelkezik, a Crosssec a szerződés alapján fizetendő valamennyi díj és költség tekintetében a számlát elektronikus úton állítja ki.
A számlázás és a szolgáltatás akkor teljesíthető, ha a Felhasználó a fizetéskor megadott instrukciók alapján jár el. (pl. utalásos teljesítés esetén a Megrendelési számot feltüntetni az utalás közleményében)
A pénzügyi teljesítést követően a Crosssec 3 munkanapon belül vállalja a szolgáltatás teljesítését és a pénzügyi dokumentáció megküldését a Megrendelő felé.

3.8. Pénznem:

 

A Crossssec a szolgáltatási díjait HUF pénznemben határozza meg.

3.9. ÁFA:

 

Magánszemély/érvényes közösségi adószámmal nem rendelkező szervezet esetén: a megadott számlázási cím szerinti ország mindenkori adókulcsa szerinti ÁFA összeg kerül a szolgáltatási díj után felszámításra.

Szervezet: EU közösségi tagállamban regisztrált, érvényes közösségi adószámmal rendelkező szervezet esetén a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján ÁFA felszámításra nem kerül.

Magyarországi székhellyel rendelkező szervezet: a mindenkor hatályos magyar ÁFA kulcs szerinti adó kerül felszámításra.

VI. KAPCSOLATTARTÁS:

 

Crosssec a Felhasználó részére történő valamennyi értesítését a Felhasználó által megadott email címre küldi meg. Ilyen értesítés különösen a Felhasználó megrendelési kérelme befogadásának, ill. a szolgáltatás teljesítésének visszaigazolása, elektronikus számlázás esetén a számla megküldése, felmondási nyilatkozat küldése, az ÁSZF avagy az Adatvédelmi Tájékoztató módosításának bejelentése, stb.

Felhasználó köteles az általa megadott elérhetőségi adatokat naprakészen kezelni, és az abban beállt változásokat haladéktalanul bejelenteni. A bejelentés megtörténtét követő munkanap 24-ik órájáig a korábbi értesítési címre történő közléseket a Felek joghatályos közlésnek tekintik. Az értesítés akkor is közöltnek tekintendő, amennyiben az a Crosssec rendszerén kívül bekövetkezett bármely okból (pl. Felhasználó levelezési rendszerének meghibásodása, levelek ún. Spam szűrése, stb.) nem érkezett meg a Felhasználóhoz.

Felek a Felhasználó email címéről érkező közléseket a Felhasználó közléseinek tekinti azzal, hogy a Felhasználó nem jogosult annak bizonyítására, hogy az email közlés nem tőle származott (mivel pl. jogosulatlan személy ahhoz hozzáfért). Crosssec a Felhasználók részéről közléseket kizárólag a megadott értesítési email címen, ill. írásban fogad el. Amennyiben arra lehetőség áll fenn, úgy az értesítés értelemszerűen megtehető a szolgáltatási felületen keresztül is.

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás is e-mail-ben kérhető kizárólag a Felhasználó egyértelmű beazonosítását követően.

V. SZELLEMI TULAJDONJOGI VÉDELEM

 

A Crosssec által kifejlesztett szoftverek, számítógépes programok, illetve a megvásárolható digitális tartalmak a Crosssec szellemi tulajdonát képezik, melyek szerzői jogi védelem alatt állnak. Az alkalmazások, illetve a számítógépes felhasználói felület és egyéb Szolgáltatás használatához szükséges számítógépes programok frissítését, fejlesztését a Crosssec a Felhasználó külön engedélye nélkül végzi.

A szolgáltatás hátterét jelentő digitális tartalom szerzői jogi védelem alatt áll azzal, hogy a Crosssec rendelkezik annak felhasználási jogai felett. A Crosssec név és logó védjegyoltalom alatt áll, kizárólag a Crosssec kifejezett hozzájárulásával használható. Továbbá a Szolgáltatás grafikai megjelenése, a felhasználói felület, a weboldalon és Crosssec alkalmazásokban közzétett fényképek, videók, hangok, ill. egyéb tartalom úgyszintén a Crosssec szellemi tulajdonának részét képezik függetlenül attól, hogy a lajstromba vétel (így különösen a formatervezési mintaoltalom megszerzése) megtörtént-e. A Crosssec által használt szoftverek védelmét biztosító intézkedés megkerülése, avagy annak kísérlete szigorúan tilos és a szerződés azonnali hatályú felmondását vonja maga után.

A Szerződés megkötésével a Crosssec nem kizárólagos és nem átruházható engedélyt ad az általa összeállított digitális tartalmakra, mely engedély ugyanakkor nem terjed ki a tartalom többszörözésére, terjesztésére, nyilvánossághoz való bármilyen módon történő közvetítésére, avagy átdolgozásra. Tilos az olyan terjesztés, ill. közzététel, mely ingyenes vagy, ahol harmadik személyektől ennek fejében ellenértéket követelnek meg, avagy amely a Crosssec jó hírnevének, és gazdasági érdekének csorbítására alkalmas.

VI. JOGHATÓSÁG, ALKALMAZANDÓ JOG

 

A Szerződésben, ill. a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai az irányadóak. A Szerződésből fakadó vitás kérdések esetére felek kikötik – értékhatártól függően – a Pécsi Járásbíróság, ill. a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét.