Általános Szerződési Feltételek

Figyelem! Ez egy archív változat!

Az aktuális általános szerződési feltételek itt olvashatók

Korábbi verziók

Szerződési feltételek 2015.10.19

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

hatálybalépés kezdete: 2016. 12.02.

I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA ÉS ELÉRHETŐSÉGE:

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a CROSSSEC Solutions Kft. (továbbiakban: Crosssec) által nyújtott szolgáltatásokra terjed ki (továbbiakban: Szolgáltatás). A regisztrációval, ill. szerződés megkötésével egyidejűleg a Felhasználó (mint megrendelő) elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit.

Crosssec egyoldalúan jogosult az ÁSZF (ill. a külön okiratba foglalt Adatvédelmi Tájékoztató) megváltoztatására azzal, hogy a változások hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően köteles erről a Felhasználót email avagy a szolgáltatási felületen megjelenő jelzés útján értesíteni. A módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatás használata az ÁSZF (ill. Adatvédelmi Tájékoztató) módosítása kifejezett elfogadásának tekintendő. Amennyiben a Crosssec-et jogszabály vagy jogerős bírósági döntés kötelezi az ÁSZF vagy az Adatvédelmi Tájékoztató módosítására, úgy az értesítési határidő 30 napnál rövidebb is lehet. Felhasználót az értesítéstől a módosítások hatályba lépéséig terjedő időben azonnali hatályú felmondási jog illeti meg.

A mindenkori hatályos ÁSZF, valamint a korábbi, már hatályát vesztett feltételek a Crosssec weboldalán (www.crosssec.com) találhatóak meg.

II. REGISZTRÁCIÓ, SZERZŐDÉSKÖTÉS

Az írásbeli szerződés mindkét fél általi aláírásával, avagy – amennyiben rendelkezésre áll – a Crosssec weboldalán történő regisztrációval szolgáltatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jön létre a Felhasználó és a Crosssec között.

A Felhasználó kijelenti, hogy nagykorú, cselekvőképes személy, akinek szerződéskötési képessége nem áll korlátozás alatt. Amennyiben a szerződéskötés nem természetes személy nevében történik, úgy a regisztráció során eljáró személy egyidejűleg arról is nyilatkozik, hogy a szervezet képviseletére történő megfelelő felhatalmazás birtokában jár el, ill. az általa képviselt szervezet az ÁSZF-et elfogadja. Crosssec jogosult arra, hogy a Felhasználótól a szervezet beazonosításához szükséges dokumentumokat igényelje, így bekérje a szervezet vonatkozó nyilvántartásba történő bejegyzését, valamint a képviselő képviseleti jogosultságát igazoló okiratokat.

A szerződéskötéssel egyidejűleg a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a szerződéskötés során megadott adatokat a Crosssec a Szolgáltatás nyújtása és a fizetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének végrehajtása céljából a Szerződés fennállása alatt tárolja, ill. kezelje. Amennyiben a Szerződés megszűnését követően Felhasználónak díjhátraléka áll fenn, úgy a Crosssec e díjhátralék kiegyenlítéséig a Szerződés megszűnését követően is jogosult a fent említett adatok kezelésére. Az adatkezelésre vonatkozó részletszabályokat a mindenkor hatályos Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

Felhasználó köteles a megadott adatokban beállt valamennyi változásról a Crosssec-et haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztét követő legkésőbb 3 munkanapon belül értesíteni. A regisztráció során megadott adatok – különösen a felhasználói név és a jelszavak – megőrzéséről és illetéktelenektől való távoltartásáról a Felhasználó is köteles gondoskodni. Ezen adatok elvesztéséért vagy illetéktelenekhez való kerüléséért a Crosssec felelősséget nem vállal. Amennyiben a Felhasználó észleli, hogy a fiókjának biztonsága sérült vagy a bejelentkezéshez szükséges adatai veszélybe kerültek, úgy köteles erről a Crosssec-et haladéktalanul értesíteni, a késedelmes értesítésből fakadó károkért való felelősség a Felhasználót terheli.

2.1. Elektronikus úton történő, automatizált szerződéskötésre vonatkozó szabályok:

Amennyiben a szerződéskötés elektronikus felületen (pl. a Crosssec honlapján) keresztül automatizált módon történik, úgy az alábbi szabályok kerülnek alkalmazásra.

  • Az elektronikus felületen megtalálható rovatok kitöltésével és azok jóváhagyásával a Felhasználó szerződési jognyilatkozatot tesz;
  • A szerződési jognyilatkozat végleges benyújtása előtt a Crosssec egy áttekintő felületet biztosít annak érdekében, hogy az elküldés előtt az adatbeviteli hibák javíthatóak legyenek. Az adatösszesítő felületről a javítások, változtatások érdekében biztosított a visszalépés lehetősége;
  • A Felhasználó elektronikus felületen keresztül megtett szerződési jognyilatkozatának megérkezését a Crosssec haladéktalanul visszaigazolja azzal, hogy a visszaigazolás még nem jelenti a szerződés létrejöttét;
  • A Crosssec a Felhasználó jognyilatkozatának megérkezését követően legkésőbb 5 munkanapon belül visszaigazolja (vagy elutasítja) a szerződés létrejöttét azzal, hogy a szerződés részletes feltételeit a visszaigazolás mellékeltében rögzítve is megküldi. A szerződés a későbbiek során a szolgáltatási felületen keresztül is elérhető lesz.
  • A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre

2.2. Email útján történő szerződéskötés:

A 2.1. pontban írt rendelkezések nem érintik azon esetkört, amikor a felhasználó email útján (ide értve a Crosssec által üzemeltetett honalról közvetlenül elküldött emailt is) keresi meg árajánlat kéréssel a Crosssec-et. Ez esetben a Crosssec a Felhasználó által megadott email címre megküldi a szerződéskötési ajánlatát azzal, hogy az ajánlati kötöttség ideje 15 nap. Amennyiben a Felhasználó a Crosssec így megküldött ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszaigazolja, úgy a szerződés a felek között létrejön azzal, hogy a szerződés hatályba lépésének további feltétele az első szerződéses díjazás teljesítése.

III. A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL TÁROLT ADATOK

A Szolgáltatás használata során a Felhasználó által tárolt és kezelt adatokat a Crosssec bizalmasan kezeli, azokat a Felhasználó kifejezett kérése, ill. hozzájárulása hiányában harmadik személyek részére – ide nem értve a jogszabályban kötelezően előírt eseteket – nem teszi hozzáférhetővé. Felhasználó az adatok feltöltésével ugyanakkor hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Crosssec ezen adatokat tárolja és a Szolgáltatás biztosításához szükséges körben sokszorosítsa.

Felhasználó kijelenti, hogy amennyiben az általa feltöltött adatok szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, úgy a megfelelő felhasználási engedélyekkel rendelkezik, ill. a fenti tevékenységekkel jogsértést egyébként sem valósít meg. Crosssec nem tartozik felelősséggel a Felhasználó által a Szolgáltatáson keresztül feltöltött, tárolt, más Felhasználóval avagy más Felhasználó által megosztott anyagért. Felhasználó a Szolgáltatás használata során kezelt adatokat vagy fájlokat saját felelősségére használja. Crosssec nem vállal felelősséget az így kezelt adatok hibája, vagy hiányossága által okozott károkért, ide értve a Felhasználó számítástechnikai eszközében, más fájljaiban okozott károkat, ill. harmadik személynek okozott károkat is, különösen ide értve azon esetet, amennyiben a Felhasználó által tárolt fájl számítógépes kártevőt tartalmaz.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés keretében nyújtott szolgáltatás nem helyettesíti a Felhasználó által megkötött (felelősség)biztosítás meglétét, így amennyiben a Felhasználó (felelősség)biztosítást nem kötött, úgy a Crosssec-nek a részére felróható adatvesztésből fakadó károkért való felelőssége legfeljebb a káreseményig megfizetett díjak összegéig terjed ki, míg a Felhasználó által megkötött (felelősség)biztosítás esetén a felróható adatvesztésből fakadó károkért fennálló felelősség határa a káreseményig megfizetett díjak kétszeres összege. Az ezt meghaladó károkért a Crosssec felelősséget nem vállal.

Crosssec a Szoftvert folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja a Felhasználó részére. Ugyanakkor technikai hiba előfordulása, továbbá a rendszeres karbantartás, avagy informatikai fejlesztés megvalósítása során a Szoftver biz. időszakokban nem lehet elérhető. A rendszeres karbantartás, avagy informatikai fejlesztés várható időtartamáról Crosssec a Felhasználót a szolgáltatás email levélen keresztül előzetesen értesíti. Crosssec törekszik az esetleges hiba minél hamarabb történő elhárítására, ill. karbantartás, informatikai fejlesztés minél gyorsabb véghezvitelére, ugyanakkor a szolgáltatás időleges elérhetetlenségéből fakadó károkért a Crosssec-et felelősség kizárólag abban az esetben terheli, amennyiben a szolgáltatás elérhetetlensége a 24 órát meghaladja. Crosssec felelőssége ez esetben is kizárólag az időarányos díjak kétszeresének jóváírására terjed ki, az ezt meghaladó károkért felelősséget nem vállal.

Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Szoftver csak akkor működőképes, amennyiben a Felhasználó saját számítástechnikai eszközei, ill. internet hozzáférése zavartalanul működik, mely meghibásodásokból fakadó károkért a Crosssec felelősséget nem vállal.

3.1. Adatok tárolása a szerződés megszűnését követően:

Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Szerződés megszűnését követően a Crosssec email értesítő levelet küld, melyben foglaltak segítségével a Felhasználó adatai titkosítatlanul, a levél megküldését követő 30 napig bezáróan letölthetőek. Ezt követően a Felhasználónak a Szolgáltatás használata során tárolt adatai törlésre kerülnek, melynek elvesztéséből fakadó károkért a Crosssec felelősséget nem vállal.

IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

4.1. Díjfizetési időszakok:

A Szolgáltatás – amennyiben az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályok eltérően nem rendelkeznek – havi ill. éves díjfizetés mellett érhető el.

Éves díjfizetés esetén az előfizetési év a vásárlástól számított 365-ig napig tart. Havi díjfizetés esetén az első (ill. a hónap vége előtti szolgáltatás megszűnés esetében az utolsó) hónap tekintetében törthónap kerül kiszámlázásra az adott hónapban igénybevett napok és a hónap összes napjának aránya után. Egyebekben havi előfizetés esetén a számlázás naptári hónap alapján történik.

4.2. Díjfizetés esedékessége:

Az első díj megfizetése a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

Havi díjfizetés esetén a követő havi díjak a tárgyhónap 5. napjáig bezáróan esedékesek.

Éves díjfizetés esetén a következő előfizetési év kezdete előtt 30 nappal a Crosssec értesítést küld arról, hogy az előfizetés a tárgyi előfizetési év végét megelőző 15. napig bezáróan mondható fel. Amennyiben felmondás a fenti határidőn belül nem érkezik, úgy a Crosssec kiállítja a következő előfizetési év vonatkozásában a számláját azzal, hogy a következő éves díj az aktuális előfizetési év utolsó napjáig bezáróan esedékes.

4.3. Díjak Módosítása

A Crosssec egyoldalúan jogosult a szolgáltatási díj módosítására azzal, hogy a módosítás hatálybalépését legalább 30 nappal megelőzően köteles erről a Felhasználót értesíteni. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás díját biz. időre előre már megfizette, úgy a díjemelés az előre teljesített időszakot követően lép érvénybe. A módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatás használata a módosított szolgáltatási díj kifejezett elfogadásának tekintendő. A Szolgáltatási díj növelése esetén a Felhasználót azonnali hatályú felmondási jog illeti meg azzal, hogy a már megfizetett díjak visszatérítésére a Crosssec nem köteles. A felmondás történhet a már kifizetett időszak végére is.

4.4. Szüneteltetés

Amennyiben a Felhasználó a Szerződés alapján fizetendő bármely összeg (különösen a szolgáltatási díj) megfizetésével hátralékba kerül, úgy a Crosssec a Szolgáltatást az esedékesség lejártát követő 15 napig folytatja, majd a szolgáltatást szünetelteti. A szolgáltatás szüneteltetéséről Crosssec a Felhasználót az általa megadott email címen értesíti. A szüneteltetés alatt a Crosssec szolgáltatások nem elérhetőek (ide nem értve a díjfizetéssel kapcsolatos szolgáltatásokat), ugyanakkor a rendszerben tárolt adatok titkosítva megőrzésre kerülnek. A szüneteltetés időtartama alatt a Szerződésben meghatározott díj kerül továbbra is kiszámlázásra figyelemmel arra, hogy a Crosssec-et ezen időszak alatt is adatmegőrzési kötelezettség terheli.

Amennyiben a Felhasználó díjhátralékát a szüneteltetés kezdetétől számított 30 napon belül sem egyenlíti ki, úgy Crosssec jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a felmondás az általa megadott email értesítési címre kerüljön kézbesítésre, mely felmondás a Crosssec általi megküldés napján kézbesítettnek tekintendő. Felhasználó tudomásul veszi, hogy adatai ezt követően a 3.1. pont szerint törlésre kerülnek.

Amennyiben a Felhasználó díjhátralékát (értve ezalatt a szüneteltetés alatt esedékessé vált díjat is) a Crosssec általi felmondás megküldéséig kiegyenlíti, úgy Crosssec a Szolgáltatást a díjhátralék Crosssec számláján történő jóváírást követő munkanap 24. órájáig bezáróan állítja helyre.

4.5. Felmondás

A Szerződés mind a Felhasználó, mind a Crosssec által havi díjfizetés esetén a naptári hónap végére, míg éves díjfizetés esetén az előfizetési év végére mondható fel azzal, hogy a felmondási idő havi díjfizetés esetén 8 nap, míg éves díjfizetés esetén 15 nap. (Azaz a felmondást a fenti időszakok előtt legalább 8 ill. 15 nappal közölni kell.)

A szolgáltatási szerződés avagy az ÁSZF rendelkezéseinek megsértése esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye feltéve, hogy a szerződésszegés elhárítására a másik fél legalább 3 (három) munkanapos határidő mellett felszólításra került, és a szerződésszegést ezen határidőn belül sem hárította el.

4.6. Fizetési szolgáltatók

Amennyiben a Crosssec a díjak megfizetéséhez külső fizetési szolgáltatást nyújtó cég szolgáltatásának igénybevételét biztosítja (pl. fizetés Paypal, vagy PayU útján), úgy az ilyen fizetési szolgáltatást nyújtó cégek nem minősülnek a Crosssec alvállalkozójának, ugyanis az általuk nyújtott szolgáltatást a Felhasználó közvetlenül ezen szolgáltatóktól veszi igénybe. A fizetési szolgáltatást nyújtó társaság(ok) károkozó magatartásáért (különösen ide értve az adatok biztonságos kezelésének elmulasztásából eredő károkért) a Crosssec a felelősségét teljes egészében kizárja.

4.7. Számlázás:

Amennyiben a jelen ÁSZF avagy a felek között létrejött szerződés eltérően nem rendelkezik, a Crosssec a szerződés alapján fizetendő valamennyi díj és költség tekintetében a számlát elektronikus úton állítja ki.

4.8. Hűségidő:

A szerződés megkötésekor a felek megállapodhatnak abban, hogy a Crosssec a Felhasználót kedvezményben részesíti annak fejében, hogy a Felhasználó vállalja, hogy a szerződést felmondással biz. időtartam (hűségidő) alatt nem szünteti meg. Hűségidő vállalása esetén a Felhasználó csak abban az esetben jogosult felmondásra, amennyiben a hűségidőből hátralévő időtartamra járó díjakat maradéktalanul megfizeti. Amennyiben a hűségidő alatt a Crosssec a szerződést azonnali hatállyal felmondja (ide értve különösen a 4.4. pont rendelkezését is), avagy a Felhasználó a hűségidő alatt jogosulatlanul él azonnali hatályú felmondással, úgy a kapott hűségkedvezmény összegét a Felhasználó kétszeresen köteles megfizetni.

4.9. Árfolyam:

A Crossssec a szolgáltatási díjait EUR árfolyamban határozza meg. Amennyiben a Felhasználó magyar forint (HUF) alapú díjfizetést igényel, úgy ezen igényt követő számlák HUF összegben kerülnek kiállításra. A HUF összeget a Crosssec 315 HUF/EUR árfolyam mellett számítja fel. Az áttérés irántoi igényt a fogyasztó bármikor jelezheti azzal, hogy a Crosssec-nek 5 munkanap áll rendelkezésére arra, hogy a számlázást az adott Felhasználó tekintetében átállítsa.

V. KAPCSOLATTARTÁS:

Crosssec a Felhasználó részére történő valamennyi értesítését a Felhasználó által megadott email címre küldi meg. Ilyen értesítés különösen a Felhasználó szerződéskötési kérelme befogadásának, ill. a szerződés létrejöttének visszaigazolása, elektronikus számlázás esetén a számla megküldése, felmondási nyilatkozat küldése, az ÁSZF avagy az Adatvédelmi Tájékoztató módosulásának bejelentése, stb.

Felhasználó köteles az általa megadott elérhetőségi adatokat naprakészen kezelni, és az abban beállt változásokat haladéktalanul bejelenteni. A bejelentés megtörténtét követő munkanap 24-ik órájáig a korábbi értesítési címre történő közléseket a Felek joghatályos közlésnek tekintik. Az értesítés akkor is közöltnek tekintendő, amennyiben az a Crosssec rendszerén kívül bekövetkezett bármely okból (pl. Felhasználó levelezési rendszerének meghibásodása, levelek ún. Spam szűrése, stb.) nem érkezett meg a Felhasználóhoz.

Felek a Felhasználó email címéről érkező közléseket a Felhasználó közléseinek tekinti azzal, hogy a Felhasználó nem jogosult annak bizonyítására, hogy az email közlés nem tőle származott (mivel pl. jogosulatlan személy ahhoz hozzáfért). Crosssec a Felhasználók részéről közléseket kizárólag a megadott értesítési email címen, ill. írásban fogad el. Amennyiben arra lehetőség áll fenn, úgy az értesítés értelemszerűen megtehető a szolgáltatási felületen keresztül is.

VI. SZELLEMI TULAJDONJOGI VÉDELEM

A Crosssec által kifejlesztett szoftverek, számítógépes programok a Crosssec szellemi tulajdonát képezik, melyek szerzői jogi védelem alatt állnak. A Crosssec által kifejlesztett iOS, Android, Windows Phone alkalmazások úgyszintén szerzői jogi védelem alatt állnak. Az alkalmazások, ill. a számítógépes felhasználói felület és egyéb Szolgáltatás használatához szükséges számítógépes programok frissítését, fejlesztését a Crosssec a Felhasználó külön engedélye nélkül végzi.

A szolgáltatás működését biztosító szoftver szerzői jogi védelem alatt áll azzal, hogy a Crosssec rendelkezik annak felhasználási jogai felett. A Crosssec név és logó védjegyoltalom alatt áll, kizárólag a Crosssec kifejezett hozzájárulásával használható. Továbbá a Szolgáltatás grafikai megjelenése, a felhasználói felület, a weboldalon és Crosssec alkalmazásokban közzétett fényképek, videók, hangok, ill. egyéb tartalom úgyszintén a Crosssec szellemi tulajdonának részét képezik függetlenül attól, hogy a lajstromba vétel (így különösen a formatervezési mintaoltalom megszerzése) megtörtént-e. A Crosssec által használt szoftverek védelmét biztosító intézkedés megkerülése avagy annak kísérlete szigorúan tilos és a szerződés azonnali hatályú felmondását vonja maga után.

A Szerződés megkötésével a Crosssec nem kizárólagos és nem átruházható engedélyt ad az általa kifejlesztett, Szolgáltatással kapcsolatos szoftverek használatára, mely engedély ugyanakkor nem terjed ki a szoftverek többszörözésére, terjesztésére, nyilvánossághoz való bármilyen módon történő közvetítésére, avagy átdolgozásra. Az asztali alkalmazás, valamint az iOS, Android, Windows Phone alkalmazások telepítő fájljai ugyanakkor terjeszthetőek ill. közzétehetőek. Tilos az olyan terjesztés, ill. közzététel, ahol harmadik személyektől ennek fejében ellenértéket követelnek meg, avagy amely a Crosssec jó hírnevének csorbítására alkalmas.

VII. JOGHATÓSÁG, ALKALMAZANDÓ JOG

A Szerződésben, ill. a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai az irányadóak. A Szerződésből fakadó vitás kérdések esetére felek kikötik – értékhatártól függően – a Pécsi Járásbíróság, ill. a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

VIII. INGYENES SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

Amennyiben a Crosssec a Felhasználó számára ingyenesen biztosít valamilyen szolgáltatást, úgy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek az alábbi eltérésekkel alkalmazandók.

Ingyenesen nyújtott szolgáltatás esetében Crosssec a szerződésszegésért való felelősségét teljes egészében kizárja, ide nem értve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. Crosssec bármikor dönthet akként, hogy az adott ingyenesen nyújtott szolgáltatást megszünteti, vagy annak funkcióit korlátozza. Amennyiben az adott szolgáltatás megszüntetésre kerül, úgy Crosssec törekszik arra, hogy a megszüntetést legalább 30 nappal megelőzően a Felhasználókat erről értesítse. A késedelmes értesítésért ugyanakkor a Crosssec felelősséget nem vállal. Amennyiben az ingyenes szolgáltatáshoz tartozó fiók 30 napot meghaladóan inaktív, úgy Crosssec saját mérlegelése alapján dönthet úgy, hogy a fiókot megszünteti azzal, hogy a megszüntetést 30 nappal megelőzően erről a Felhasználót tájékoztatja. Inaktivitás alatt az értendő, hogy a Felhasználó nem jelentkezett be a felhasználói fiókjába.

IX. A CROSSSEC BACKUP SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK:

A Crosssec Backup szolgáltatásra az ÁSZF rendelkezései a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel ill. kiegészítésekkel alkalmazandók.

9.1. Díjfizetési gyakoriság:

A szoftver licencdíj kizárólag éves díjfizetés keretében érhető el. A tárhely díjak tekintetében választható az éves avagy havi díjfizetési lehetőség.

9.2. Tárhely bővítés:

A tárhely díjak az igénybe vett tárhely megkezdett adatmennyisége után értendőek. Amennyiben a Felhasználó által a tárhelybe lementeni kívánt adatmennyiség a tárhely korlátot túllépné, úgy a mentésre nem kerül sor. A Felhasználó számára javasoljuk, hogy a tárhely korlát elérése előtt igényeljen magasabb tárhelyet. Magasabb tárhely igény emailben ill. postai úton igényelhető, az igénylés külön szerződéskötést avagy annak módosítását nem igényli, ugyanakkor kizárólag a Crosssec jóváhagyásával lép hatályba. Amennyiben a Felhasználó magasabb tárhelyet igényel, úgy a magasabb tárhelyet a Crosssec a jelzéstől számított 5. munkanap végéig köteles rendelkezésre bocsátani, avagy a kapacitás hiányát jelezni.

Havi díjfizetés esetén a magasabb tárhely díja a rendelkezésre bocsátástól a naptári hónap végig számolt törthónap alapján arányosítva kerül kiszámlázásra, míg ezt követően minden naptári hónapban, amíg a magasabb tárhely igényt le nem mondják.

Amennyiben a Felhasználó éves díjfizetési módot választott, úgy az előfizetésből még hátralévő napok aránya alapján kerül kiszámlázásra a magasabb tárhely díj azzal, hogy az ezt követő előfizetési évekre a magasabb díj addig kerül kiszámlázásra, amíg ezen igény lemondásra nem kerül.

A (rendelkezésre álló és a díjfizetés alapját képező) tárhely csökkentését a Crosssec kifejezett kérelem alapján végzi el, így pusztán azon körülmény, hogy a Felhasználó az előfizetett (ill. megnövelt) tárhely méretet még avagy már nem veszi igénybe, nem tekinthető a magasabb tárhely igényről való lemondásnak.

9.3. Szoftver licenc bővítés:

A szoftver licenc bővítésére a 4.7. (tárhely bővítés) rendelkezései megfelelően irányadók.

9.4. Ingyenes próbaidőszak:

Amennyiben a Felhasználó ingyenes próbaidőszakot vesz igénybe, úgy a Crosssec Backup szolgáltatás használatára 14 napig ellenérték fizetése nélkül jogosult. A próbaidőszak alatt a tárhely korlát 100 Gb. A szerződést a Felhasználó ezen 14 nap alatt jogosult felmondani. Amennyiben felmondás e 14 nap alatt nem érkezik meg, úgy az Felek akként tekintik, hogy a Felhasználó a szolgáltatást a jelen ÁSZF-ben foglalt általános szabályok mellett, havi díjfizetési gyakoriságot választva veszi igénybe azzal, hogy az első számlát a Crosssec a 15. napon állítja ki 3 napos fizetési határidő mellett.

9.5. Használati korlátozások:

A Crosssec Backup szolgáltatás keretében a tárhelybe való feltöltés korlátozás alá nem esik, ugyanakkor – figyelemmel az internetalapú szolgáltatás sajátosságaira – a letöltés az igényelt tárhely méret függvényében korlátozott. A Felhasználó rendelkezésére álló havi letöltési mennyiség az előfizetett tárhely méretének hármoszorosa. A letöltési határ túllépése esetén – minden megkezdett 250 Gb után – 1 EUR/Tb díj kerül kiszámlázásra.

X. A CROSSSEC DRIVE SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ELŐÍRÁSOK:

A Crosssec Drive szolgáltatásra az ÁSZF rendelkezései a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel ill. kiegészítésekkel alkalmazandók.

10.1. Üzleti ügyfelekre vonatkozó rendelkezések:

Amennyiben az adott üzleti előfizetéshez több felhasználói fiók tartozik, úgy az üzleti ügyfél ill. annak képviselője (üzleti előfizetés „tulajdonosa”) hozzáfér az egyes felhasználói fiókokban tárolt adatokhoz is. Crosssec kizárja a felelősségét az ebből esetlegesen fakadó károkért (így különösen az előfizető ill. képviselője esetleges visszaéléséért.) A rendszer továbbá lehetőséget biztosít arra, hogy az üzleti ügyfél alkalmazottainak biz. adatai a rendszeren belül tárolásra kerülnek (pl. név, beosztás, elérhetőségek), ugyanakkor ezen adatokhoz a Crosssec nem fér hozzá.

Az üzleti előfizetéshez tartozó egyes felhasználói fiókok használói tudomásul veszik a fentieket azzal, hogy ők a Crosssec -kel jogviszonyban nem állnak. Amennyiben az egyes felhasználói fiókok használói magánjellegű adatokat kívánnak a Crosssec szolgáltatása segítségével tárolni, úgy ennek érdekében külön szolgáltatási Szerződést köthetnek a Crosssec -kel.