Általános Szerződési Feltételek

Figyelem! Ez egy archív változat!

Az aktuális általános szerződési feltételek itt olvashatók

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

hatálybalépés kezdete: 2015. október 19.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA ÉS ELÉRHETŐSÉGE:

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a CROSSSEC Solutions Kft. (továbbiakban: Crosssec) által nyújtott, II. pontban részletezett titkosított tárhelyszolgáltatásra és kapcsolódó szolgáltatásokra terjed ki (továbbiakban: Szolgáltatás). A regisztrációval egyidejűleg a Felhasználó (mint megrendelő) elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit.

Crosssec egyoldalúan jogosult az ÁSZF (ill. a külön okiratba foglalt Adatvédelmi Tájékoztató) megváltoztatására azzal, hogy arról a Felhasználó által megadott email címen a változások hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően köteles erről Felhasználót értesíteni. A módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatás használata az ÁSZF (ill. Adatvédelmi Tájékoztató) módosítása kifejezett elfogadásának tekintendő. Amennyiben a Crosssec-et jogszabály vagy jogerős bírósági döntés kötelezi az ÁSZF vagy az Adatvédelmi Tájékoztató módosítására, úgy az értesítési határidő 30 napnál rövidebb is lehet. Felhasználót az értesítéstől a módosítások hatályba lépéséig terjedő időben azonnali hatályú felmondási jog illeti meg.

A mindenkori hatályos ÁSZF, valamint a korábbi, már hatályát vesztett feltételek a Crosssec weboldalán ( www.crosssec.com) találhatóak meg.

A SZOLGÁLTATÁS

A Crosssec online felületen keresztül használható, felhőalapú tárhelyszolgáltatást nyújt a Felhasználó részére. E körben lehetőséget biztosít fájlok feltöltésére és a Felhasználó által kiválasztott más felhasználókkal való megosztásra, valamint a fájlok titkosított tárolására. További kiegészítő szolgáltatásként a Crosssec rendszerén belül lehetőség nyílik a fájlmegosztással kapcsolatos hozzáférések teljes körű kezelésére, fájlok verziókövetésére, jegyzetek készítésére és megosztására, üzenetek küldésére és fogadására, internetes böngészőkben használt jelszavak tárolására, egyedi jelszó generálásra.

REGISZTRÁCIÓ

A Crosssec weboldalán történő regisztrációval szolgáltatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jön létre a Felhasználó és a Crosssec között. A regisztráció során a Felhasználó kijelenti, hogy nagykorú, cselekvőképes személy, akinek szerződéskötési képessége nem áll korlátozás alatt. Amennyiben a regisztráció nem természetes személy nevében történik, úgy a regisztráció során eljáró személy egyidejűleg arról is nyilatkozik, hogy a szervezet képviseletére történő megfelelő felhatalmazás birtokában jár el, ill. az általa képviselt szervezet az ÁSZF-et elfogadja. Crosssec jogosult arra, hogy a Felhasználótól a szervezet beazonosításához szükséges dokumentumokat igényelje, így bekérje a szervezet vonatkozó nyilvántartásba történő bejegyzését, valamint a képviselő képviseleti jogosultságát igazoló okiratokat.

A regisztrációval egyidejűleg a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott adatokat a Crosssec a Szolgáltatás nyújtása és a fizetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének végrehajtása céljából a Szerződés fennállása alatt tárolja, ill. kezelje. Amennyiben a Szerződés megszűnését követően Felhasználónak díjhátraléka áll fenn, úgy a Crosssec e díjhátralék kiegyenlítéséig a Szerződés megszűnését követően is jogosult a fent említett adatok kezelésére. Az adatkezelésre vonatkozó részletszabályokat a mindenkor hatályos Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

Felhasználó köteles a regisztráció során megadott adatokban beállt valamennyi változásról a Crosssec-et a változás bekövetkeztét követő legkésőbb 3 munkanapon belül értesíteni.

A regisztráció során megadott adatok – különösen a felhasználói név és a jelszavak – megőrzéséről és illetéktelenektől való távoltartásáról a Felhasználó is köteles gondoskodni. Ezen adatok elvesztéséért vagy illetéktelenekhez való kerüléséért a Crosssec felelősséget nem vállal. Amennyiben a Felhasználó észleli, hogy a fiókjának biztonsága sérült vagy a bejelentkezéshez szükséges adatai veszélybe kerültek, úgy köteles erről a Crosssec-et haladéktalanul értesíteni.

A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL TÁROLT, ILL. TOVÁBBÍTOTT ADATOK

A Szolgáltatás használata során a Felhasználó által tárolt és kezelt adatokat a Crosssec bizalmasan kezeli, azokat a Felhasználó kifejezett kérése, ill. hozzájárulása hiányában harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé. Felhasználó az adatok feltöltésével ugyanakkor hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Crosssec ezen adatokat tárolja és a Szolgáltatás biztosításához szükséges körben sokszorosítsa.

Felhasználó kijelenti, hogy amennyiben az általa feltöltött, továbbított, ill. megosztott adatok szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, úgy a megfelelő felhasználási engedélyekkel rendelkezik, ill. a fenti tevékenységekkel jogsértést egyébként sem valósít meg.

A Crosssec nem tartozik felelősséggel a Felhasználó által a Szolgáltatáson keresztül feltöltött, tárolt vagy megosztott anyagért, ide értve a webhelyre mutató hivatkozásokat, valamint a más felhasználók által végzett tevékenységet is. Felhasználó a Szolgáltatás használata során kezelt adatokat vagy fájlokat saját felelősségre használja. A Crosssec nem vállal felelősséget az így kezelt adatok hibája, vagy hiányossága által okozott károkért (ide értve a Felhasználó számítástechnikai eszközében, vagy más fájljaiban okozott károkat, ill. harmadik személynek okozott károkat is), különösen ide értve azt az esetet, amennyiben a Felhasználó által tárolt, vagy részére más felhasználó által továbbított fájl számítógépes kártevőt tartalmaz.

Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a számítógépes és telekommunikációs rendszerek nem hibamentesek, így a folyamatos, pontos, és hibamentes működés nem garantálható. Felhasználó a fentiek ismeretében is tudomásul veszi a Crosssec azon tájékoztatását, miszerint rendszeres biztonsági mentés esetén az adatvesztés veszélye, ill. a Szolgáltatás elérhetetlenségéből fakadó károk mértéke jelentősen csökkenthető. A Crosssec ésszerű intézkedések megtétele mellett törekszik az adatvesztés bekövetkezte lehetőségének minimalizálására, ugyanakkor az a számítógépes rendszerek és programok sajátossága miatt nem zárható ki. Fentiekre tekintettel esetleges adatvesztés – ide nem értve a szándékos károkozást – a Crosssec felelősségét nem vonja maga után.

Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Szerződés megszűnését követően a regisztráció során megadott email címre a Crosssec egy elektronikus levelet küld, melyben foglaltak segítségével a Felhasználó adatai titkosítatlanul, a levél megküldését követő 8 napig bezáróan letölthetőek. Ezt követően a Felhasználónak a Szolgáltatás használata során tárolt adatai törlésre kerülnek, melynek elvesztéséből fakadó károkért a Crosssec felelősséget nem vállal.

A SZOLGÁLTATÁS FOLYAMATOSSÁGA

A Crosssec a Szolgáltatást folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja a Felhasználó részére. Ugyanakkor technikai hiba előfordulása, továbbá a rendszeres karbantartás, avagy informatikai fejlesztés megvalósítása során a Szolgáltatás biz. időszakokban nem lehet elérhető. A rendszeres karbantartás, avagy informatikai fejlesztés várható időtartamáról Crosssec a Felhasználót a Szolgáltatás felhasználási felületén keresztül előzetesen értesíti. Crosssec törekszik a hiba minél hamarabb történő elhárítására, ill. karbantartás, informatikai fejlesztés minél gyorsabb véghezvitelére, azonban a Crosssec kizárja a Szolgáltatás, ill. a tárolt felhasználói adatok elérhetetlenségéből fakadó károkért való felelősségét. Crosssec úgyszintén kizárja a felelősségét a Szolgáltatásban bekövetkezett technikai hibákért azzal, hogy törekszik e hibák elhárítására, ill. minél hamarabb történő kijavítására.

Amennyiben a Szolgáltatás elérhetetlensége a 24 órát meghaladja, úgy a Felhasználó az ezt meghaladó időre díjvisszatérítésre, ill. jóváírásra jogosult, ugyanakkor a díjvisszatérítést/díjjóváírást meghaladó károkért a Crosssec felelősséget nem vállal.

Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltatás csak akkor működőképes, amennyiben a Felhasználó saját számítástechnikai eszközei, ill. internet hozzáférése zavartalanul működik, mely meghibásodásokból fakadó károkért a Crosssec felelősséget nem vállal.

A Crosssec folyamatosan dolgozik a Szolgáltatás továbbfejlesztésén, ezért bármikor módosíthatja az elérhető szolgáltatások körét, törölhet funkciókat, vagy felhagyhat harmadik féltől származó alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításával. A díjköteles szolgáltatások esetében a Crosssec előzetesen értesíti a Felhasználót az adott szolgáltatással kapcsolatos lényeges változásokról, továbbá arról, amennyiben valamely későbbi módosítás hatására a Felhasználó által feltöltött, továbbított, ill. megosztott adatok már nem lennének elérhetőek.

FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

A Crosssec egyoldalúan jogosult a szolgáltatási díj módosítására azzal, hogy a módosítás hatálybalépését legalább 30 nappal megelőzően köteles erről a Felhasználót értesíteni. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás díját biz. időre előre már megfizette, úgy a díjemelés az előre teljesített időszakot követően lép érvénybe. A módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatás használata a módosított szolgáltatási díj kifejezett elfogadásának tekintendő. A Szolgáltatási díj növelése esetén a Felhasználót azonnali hatályú felmondási jog illeti meg azzal, hogy a már megfizetett díjak visszatérítésére a Crossec nem köteles. Felhívjuk a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a Szerződés megszűnésével egyidejűleg a Crosssec rendszerben tárolt adatok is helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek a IV. pontban írtak szerint, így azok más módon történő megőrzéséről a Felhasználó köteles gondoskodni.

Amennyiben a Felhasználó a Szerződés alapján fizetendő bármely összeg (különösen a szolgáltatási díj) megfizetésével hátralékba kerül, úgy a Crosssec a Szolgáltatást az esedékesség lejártát követő 15 napig folytatja, majd a szolgáltatást szünetelteti. A szolgáltatás szüneteltetéséről Crosssec a Felhasználót az általa megadott email címen, ill. a szolgáltatási felületen keresztül is értesíti. A szüneteltetés alatt a Crosssec szolgáltatások nem elérhetőek (ide nem értve a díjfizetéssel kapcsolatos szolgáltatásokat), ugyanakkor a rendszerben tárolt adatok titkosítva megőrzésre kerülnek. A szüneteltetés időtartama alatt a Szerződésben meghatározott díj 30%-ának a szüneteltetéssel érintett napokra vetített összege kerül kiszámlázásra (továbbiakban: szüneteltetési díj).

Amennyiben a Felhasználó díjhátralékát a szüneteltetés kezdetétől számított 30 napon belül sem egyenlíti ki, úgy a Crosssec jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a felmondás az általa megadott email értesítési címre kerüljön kézbesítésre, mely felmondás a Crosssec általi megküldés napján kézbesítettnek tekintendő. A felmondás abban az esetben is kézbesítettnek tekintendő, amennyiben az értesítési cím megváltozását Felhasználó elmulasztotta bejelenteni, avagy a Crosssec rendszerén kívül bekövetkezett bármely okból (pl. Felhasználó levelezési rendszerének meghibásodása, levelek ún. Spam szűrése, stb.) nem érkezett meg a Felhasználóhoz.

A Szerződés megszűnésével egyidejűleg a Felhasználó által tárolt, ill. továbbított adatok a IV. pontban írtak szerint törlésre kerülnek, mely adatok törléséből, ill. a szüneteltetés időtartama alatt a Szolgáltatás elérhetetlenségéből fakadó károkért való felelősségét a Crosssec kizárja.

Amennyiben a Felhasználó díjhátralékát (értve ezalatt a szüneteltetési díjat is) a Crosssec általi felmondás kézbesítéséig kiegyenlíti, úgy Crosssec a Szolgáltatást a díjhátralék Crosssec számláján történő jóváírást követő munkanap 24. órájáig bezáróan állítja helyre.

A Szerződés mind a Felhasználó, mind a Crosssec által 30 napos felmondási határidővel mondható fel azzal, hogy a már megfizetett díjak visszatérítésére a Crossec nem köteles. Crosssec kizárólag a Felhasználó által megadott értesítési email címről érkező felmondásokat, vagy az írásbeli felmondást fogadja el.

SZELLEMI TULAJDONJOGI VÉDELEM

A Crosssec által kifejlesztett szoftverek, számítógépes programok a Crosssec szellemi tulajdonát képezik, melyek szerzői jogi védelem alatt állnak. A Crosssec név és logó kizárólag a Crosssec kifejezett hozzájárulásával használható. Továbbá a Szolgáltatás grafikai megjelenése, a felhasználói felület, a weboldalon és Crosssec alkalmazásokban közzétett fényképek, videók, hangok, ill. egyéb tartalom úgyszintén a Crosssec szellemi tulajdonának részét képezik függetlenül attól, hogy a lajstromba vétel (így különösen a formatervezési mintaoltalom megszerzése) megtörtént-e.

A Crosssec által kifejlesztett iOS, Android, Windows Phone alkalmazások úgyszintén szerzői jogi védelem alatt állnak. Az alkalmazások, ill. a számítógépes felhasználói felület és egyéb Szolgáltatás használatához szükséges számítógépes programok frissítését, fejlesztését a Crosssec a Felhasználó külön engedélye nélkül végzi.

A Szerződés megkötésével a Crosssec nem kizárólagos és nem átruházható engedélyt ad az általa kifejlesztett, Szolgáltatással kapcsolatos szoftverek használatára (ide értve az asztali alkalmazást, valamint az iOS, Android, Windows Phone alkalmazásokat is), mely engedély ugyanakkor nem terjed ki a szoftverek többszörözésére, terjesztésére, nyilvánossághoz való bármilyen módon történő közvetítésére, avagy átdolgozásra. Az asztali alkalmazás, valamint az iOS, Android, Windows Phone alkalmazások telepítő fájljai ugyanakkor terjeszthetőek ill. közzétehetőek. Tilos ugyanakkor az olyan terjesztés, ill. közzététel, ahol harmadik személyektől ennek fejében ellenértéket követelnek meg.

JOGHATÓSÁG, ALKALMAZANDÓ JOG

A Szerződésben, ill. a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai az irányadóak. A Szerződésből fakadó vitás kérdések esetére felek kikötik – értékhatártól függően – a Pécsi Járásbíróság, ill. a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

ASZTALI ALKALMAZÁSRA, VALAMINT AZ IOS, ANDROID, WINDOWS PHONE ALKALMAZÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK**

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az asztali alkalmazás, valamint az iOS, Android, Windows Phone alkalmazások minden egyes elindításakor biztonsági okokból számítógépes kártevők, ill. biztonsági problémák elleni ellenőrzés kerül a Felhasználó számítógépén, telefonján lefuttatásra. Amennyiben az ellenőrzés kártevőt, vagy egyéb biztonsági sebezhetőséget észlel, úgy nem enged hozzáférést a Szolgáltatáshoz, melyről Felhasználót egyidejűleg értesíti. A kártevők eltávolítása, ill. biztonsági problémák kijavítása a Felhasználót terheli.