Adatvédelmi Tájékoztató

Az aktuális adatvédelmi tájékoztató itt olvasható

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

hatályos: 2015. november 12. napjától

A CROSSSEC Solutions Kft. az általa nyújtott, ÁSZF-ben és egyedi szerződésekben meghatározott Szolgáltatások nyújtása érdekében kezeli a regisztrált Felhasználók személyes adatait a Szolgáltatások nyújtása, fejlesztése, valamint a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek (számlázás) megvalósítása érdekében. A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

i) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

ii) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

iii) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

iv) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

1.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az adatkezelő megnevezése: CROSSSEC Solutions Kft. (Továbbiakban: CROSSSEC)

Az adatkezelő címe: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet).

Az adatkezelő elérhetőségei: email: info@crosssec.com

tel: +36 (1) 998 8122

honlap: www.crosssec.com

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Adatkezeléssel érintettek köre: regisztrált Felhasználók

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a regisztrációs során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat a CROSSSEC mint adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

Az adatkezelés célja: a Szolgáltatások teljesítése és számlázás.

Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

2. A kezelt személyes adatok köre:

a) regisztrált Felhasználók által a regisztráció során megadott adatok: név (cégnév), lakcím (székhely), e-mail cím, számlázási adatok (név, cím), felhasználónév, jelszavak, bankszámlaszám és kártyaadatok; természetes személyeknél: születési ideje és anyja neve; szervezetek esetében: cégjegyzékszám(regisztrációs szám), adószám (közösségi adószám), telefonszám, kapcsolattartó személyek neve és elérhetőségei (telefonszám, email cím, beosztás)

b) Szolgáltatás nyújtása során kezelt adatok (részletes leírás a II. fejezetben)

A I. 2. b) pontban meghatározott adatok biz. köre a CROSSSEC szolgáltatási felületén, ill. az asztali alkalmazás, valamint az iOS, Android, Windows Phone alkalmazások beállítási felületén kikapcsolható. Ezen adatok kezelésének kikapcsolása ugyanakkor biz. funkciókat elérhetetlenné tesz.

3. Az adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők) személye:

a) a CROSSSEC Solutions Kft. és alkalmazottai
b) könyvelést végzi: MEYER & LEVINSON KFT. (1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. MEYER & LEVINSON emelet).
c) számlázást végzi: Octonull Kft. (1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4. em. 20.)
d) Paypal ill. BrainTree útján történő fizetés esetén: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg)

4. Az adatkezelés időtartama:

a I. 2. a) pontban meghatározott adatok a Szerződés megszűnését 3 hónappal követően automatikusan törlésre kerülnek azzal, hogy díjhátralék ill. egyéb nem teljesített kötelezettség esetén az adatok e Felhasználói kötelezettségek teljesítését követő 15 napon belül kerülnek törlésre.

A I. 2. b) pontban meghatározott adatok a Szerződés megszűnését 3 hónappal követően automatikusan törlésre kerülnek.

5. Adattovábbítás külföldre:

A CROSSSEC a Felhasználók által a Szolgáltatás során tárolt és továbbított adatokat titkosított formában németországi szervereken helyezi el. Amennyiben ezen Felhasználó által tárolt/továbbított adatok személyes adatokat tartalmaznak is, úgy azok a titkosításra tekintettel sem a CROSSSEC, sem a CROSSSEC által esetlegesen megbízott adatkezelők/adatfeldolgozók számára nem válnak elérhetővé. Személyes adatok kezelését avagy feldolgozását kizárólag magyarországi személyek/szervezetek végzik a 3. pontban írtak szerint, ide nem értve a Paypal ill. BrainTree útján történő fizetés esetét. A CROSSSEC vállalja, hogy adatkezeléssel vagy adattovábbítással Európai Unión kívüli személyt/szervezetet nem bíz meg.

Az érintettek a fenti tájékoztatást tudomásul véve hozzájárulnak az adatok fentiek szerinti kezeléséhez és továbbításához.

6. Az érintettek jogai:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha

i) kezelése jogellenes;

ii) az érintett – a I. 4. c) pontjában foglaltak szerint – kéri;

iii) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

v) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

7. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok a Crosssec által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatóak.

8. Bírósági jogorvoslat:

Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy a CROSSSEC megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9. Hatóság eljárása:

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.hu

CROSSSEC adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-86633/2015

1. RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

Amikor Ön a CROSSSEC Szolgáltatásait használja, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

2. A Szolgáltatás biztonsága és fejlesztése érdekében kelt adatok:

A CROSSSEC belső rendszerében a felhasználók biztonsága, a rendszer fejlesztése és ezzel összefüggő, kizárólag belső felhasználású statisztikák készítése érdekében az alábbi adatok kezelése történik: IP cím, internet böngésző típusa, verziója, nyelvi beállítások, jelenlegi ország megjelölése, valamint az asztali alkalmazás esetében a MAC azonosító. Ezen adatokat titkosított formában kizárólag a CROSSSEC tárolja és kezeli azzal, hogy az adatok harmadik személy adatfeldolgozók számára nem kerülnek kiadásra.

A CROSSSEC weboldalán (crosssec.com) a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak ( https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu) .